عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی و پس رویدادی(با بهره گیری از اطلاعات گذشته)  و روش آماری آن همبستگی مقطعی؛ یعنی مطالعه وجود ارتباط بین متغیرها از طریق رگرسیون می باشد.

 

5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات

داده هایی که جهت محاسبه متغیرهای پژوهش مورد نیاز می باشند به روش های زیر گرد آوری شده اند:

1) مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران واستفاده از صورتهای مالی شرکتهای موجود در کتابخانه بورس

2) بهره گیری از گزارشات مالی منتشره شده توسط بورس اوراق بهادار

3) بهره گیری از بسته های نرم افزاری شرکتهای دنا سهم ،تدبیر پرداز و پارس پرتفولیو

 

6-3) اندازه گیری متغیرها

متغیر های این پژوهش شامل ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر وابسته,  رقم گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود به عنوان متغیر های مستقل این پژوهش در نظر گرفته خواهد گردید. همچنین متغیرهای دیگر همچون اندازه حرکتها، اهرمهای مالی، نوع صنعت، نرخ تورم، بعنوان متغیرهای کنترل  و در طول انجام این پژوهش بدون تغییر در نظر گرفته شده اند.

برای آزمون فرضیه پژوهش به مطالعه رگرسیون خطی زیر خواهیم پرداخت:

مدل آماری فرضیه فرعی اول:

که در آن :

MVi,t ارزش بازار شرکت iام در سال tام می باشد و بر اساس تعداد و قیمت  سهام پایان دوره محاسبه می گردد.

 

[1]GWi,t رقم سرقفلی گزارش شده در صورتهای مالی شرکت i ام در دوره مالی tام می باشد.

 

مدل آماری فرضیه فرعی دوم:

[2]IIAj,t رقم دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی شرکت jام در دوره مالی tام می باشد.

این پژوهش از نوع تحقیقات شبه آزمایشی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد که با بهره گیری از روش رگرسیون انجام خواهد گردید.

متغیر وابسته این پژوهش ارزش بازار شرکت می باشد که از حاصل ضرب تعداد سهام در جریان شرکت در قیمت هر سهم، ده روز پس از فرصت قانونی چهار ماهه برای بستن حسابها و تشکیل مجمع به دست می آید.

 

[1]– Goodwill

[2]– Identifiable intangible assets

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری