عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 .

 

2  بحث کالای عمومی

صورت های مالی حسابرسی شده واحدهای اقتصادی مصداق بارز مفهوم کالای عمومی می باشد. با انتشار این نوع اطلاعات در بازار، تمام افراد و گروه ها (شامل افراد غیرسهامدار)، بدون تحمل هزینه و به گونه رایگان از این اطلاعات بهره گیری می کنند.این موضوع نشان می دهد که صورت های مالی حسابرسی شده دارای ارزش خاصی برای افراد و گروههاست که نادیده انگاشتن آن در هنگام تصمیم گیری برای تهیه و ارائه اطلاعات حسابرسی شده، خطایی عیان به شمار می رود. در حوزه های مالی و اقتصادی به افراد و گروههای غیر سهامدار که بدون پرداخت بهای اطلاعات، از آن منتفع می شوند سوارکاران مجانی گفته می گردد.

وجود سوارکاران مجانی در بازارهای اوراق بهادار، نوعی دشواری اساسی در فرایند ارزیابی تقاضا برای اطلاعات به شمار می رود. این دشواری در دو علت به تبیین زیر ریشه دارد:

تشخیص بار و محتوای اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده از دیدگاه تمام بازیگران عرصه بازار امکان پذیر نیست. در بیشتر موارد، ردیابی بار و محتوای اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده تنها از طریق نظاره مستقیم اقدامات آن دسته از بهره گیری کنندگانی امکان پذیر می باشد که این اطلاعات را در اختیار دارند.

تحلیلگران مالی و تدوین کنندگان قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار چنین استدلال می کنند که نادیده گرفتن ارزش اطلاعات مالی حسابرسی شده برای افراد وگروههای غیرسهامدار سبب می گردد تا حجم اطلاعات تهیه و ارائه شده به بازار اوراق بهادار به گونه قابل ملاحظه ای کاهش یابد که این وضعیت موجب آسیب رسیدن به تمام بازیگران عرصه بازار و از آن جمله مدیران می گردد.

اضافه براین، مبانی نظری لازم برای مخالفت با ایجاد هرگونه محدودیت در ارتباط با بهره گیری از اطلاعات مالی چاپ گردیده از سوی افراد غیرسهامدار، نیز هست. ریشه های این مبانی نظری در مفهوم کالای عمومی قرار دارد. بر این اساس، می توان استدلال نمود که صورت های مالی حسابرسی شده از ویژگی های کالای عمومی (کالایی که مصرف آن از سوی یک فرد، مانع از مصرف آن به وسیله دیگری نمیگردد). برخوردار می باشد(همان منبع ،ص63-62).

15- 2  بیمه سیاسی

در اثر اتدوین الزامات مربوط به اجرای حسابرسی مستقل، افراد و گروه های زیان دیده در بازارهای اوراق بهادار، انگشت اتهام را به سوی حسابرسان مستقل نشانه می گیرند و آنان را در معرض اتهام قرار میدهند. چنین وضعیتی سبب دور شدن افکار عمومی از مسئولیت های دولت می گردد که این امر، خود نوعی مزیت سیاسی می باشد. تدوین کنندگان قوانین و مقررات نظارتی و سیاستمداران دولتی می توانند از طریق تدوین الزامات مربوط به اجرای حسابرسی مستقل در واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بازارهای اوراق بهادار، خود را در برابر اتهامات احتمالی بیمه کنند(همان منبع ،ص94).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری