عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

7-1 اهمیت و ضرورت پژوهش :

موضوع نقدشوندگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از” قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن ” بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد .

هزینه های معاملاتی یه دو دسته عیان و ضمنی تقسیم می شوند .هزینه عیان شامل کارمزد کارگران و مالیات می باشد که معمولا به راحتی قابل اندازه گیری هستند اما هزینه های ضمنی شامل  هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو ،  عدم کارایی تکنولوژیک ، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد .

نقدشوندگی تأثیر مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی می باشد (آمیهود، 2005،89) [1].علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی وبا در نظر داشتن واقعیت های  موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و معضلات بسیاردیگر،در نظر داشتن نقدشوندگی وتلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد .

نقدشوندگی به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی وسقوط  بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته می باشد و برای بازارهای سرمایه ایران نیزمهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگروجود معضلات نقدشوندگی در بازار می باشد . به دلیل حضورروزافزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوص سازی که این امر را تشدید می کند وهمچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام ، این پژوهش به مطالعه اثر ساختار مالکیت (نوع مالکیت –  تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص تأثیر ساختار مالکیت درکاهش معضلات نقدشوندگی سهام می باشد .

نتایج این پژوهش برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی  به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایگذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .

اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد  سهام نیز بایستی از لحاظ نقدشوندگی قابل مقایسه با محصولات  بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر برنقدشوندگی  بازار سهام  ازدید کلان و اجرای موفق خصوصی سازی  به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضرور ی می باشد(رضا پور، 1389، 4)1.

 

8-1حدود مطالعاتی

قلمرو پژوهش چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

[1] – Amihud ,2005,89

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری