عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فرضیه دوم : بین اندازه فردگرایی و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده در شرکتها ارتباط با اهمیتی هست .

فرضیات پژوهشی فرضیه دوم شامل دوازده فرضیه فرعی بشرح زیر تبیین می گردد :

  • بین اندازه فردگرایی و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی ارتباط با اهمیتی هست.

1-2-2 بین اندازه فردگرایی و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل موجودیهای مواد و کالا ارتباط با اهمیتی هست.

1-3-2  بین اندازه فردگرایی و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد

پرداختنی  ارتباط با اهمیتی هست.

1-4-2 بین اندازه فردگرایی و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل سود وزیان انباشته ارتباط با اهمیتی هست.

2-1-2 بین اندازه فردگرایی و نسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ سرفصل ) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی ارتباط با اهمیتی هست.

2-2-2 بین اندازه فردگرایی ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ سرفصل ) سرفصل موجودیهای مواد و کالا ارتباط با اهمیتی هست.

2-3-2  بین اندازه فردگرایی ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ سرفصل )  سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی ارتباط با اهمیتی هست.

2-4-2  بین اندازه فردگرایی ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ سرفصل ) سرفصل سود و زیان انباشته ارتباط با اهمیتی هست.

3-1-2 بین اندازه فردگرایی و نسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی ارتباط با اهمیتی هست.

3-2-2 بین اندازه فردگرایی ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ جمع داراییها) سرفصل موجودیهای مواد و کالا ارتباط با اهمیتی هست.

3-3-2 بین اندازه فردگرایی ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع  بدهیها وحقوق صاحبان سهام)  سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی ارتباط با اهمیتی هست.

3-4-2  بین اندازه فردگرایی ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ جمع  بدهیها وحقوق صاحبان سهام ) سرفصل سود و زیان انباشته ارتباط با اهمیتی هست.

همانطور که ملاحظه می گردد 24 فرضیه  فرعی در بالا تشریح گردید به مقصود تاثیر و اندازه گیری متغیر تعدیل گر (نوع مالکیت ) کل فرضیه های تصریح شده در بالا با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر مورد آزمون مجدد قرار خواهند گرفت.

همچنین  شایان ذکر می باشد که فرضیه های 1-4-1 و 1-4-2 پژوهش که به مطالعه ارتباط بین اندازه مولفه های فرهنگی و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل سود و زیان انباشته پرداخته می باشد و از آنجایی که تعدیلات این سرفصل بیانگر خالص اشتباهات کلی یک شرکت در طی یک سال مالی می باشد نتیجه این فرضیات فرعی بعنوان نتیجه کلی فرضیه های اصلی این پژوهش  تلقی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید