عنوان کامل پایان نامه :

 قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی

1-4-2پیش بینی

پیش بینی شرایط و حوادث آینده را پیش بینی و چگونگی انجام این اقدام ، پیش بینی کردن نامیده می گردد.

از آنجا که پیش بینی وقایع آینده در فرایند تصمیم گیری تأثیر عمده ای اعمال می کند لذا پیش بینی کردن برای بسیاری از سازمانها و مؤسسات مالی ( بانکها ) مهم می باشد. هر سازمان با مؤسسه ای جهت تصمیم گیری آگاهانه بایستی قادر به پیش بینی کردن باشد.

ایجری وجدیک[1] ، در مطالعات خود پیش بینی را عنوان  یک معیار اصلی در ارزیابی داده های حسابداری تلقی نموده و می نویسد:، آگاهی از منشاء و پیدایش معیار توانایی پیش بینی در درک معنای آن و دلیل به کارگیری این معیار جهت تحلیل و ارزیابی داده های حسابداری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این معیار ابتداء در علوم اجتماعی و طبیعی به عنوان روشی جهت انتخاب بهترین فرضیه از میان فرضیه های موجود در مورد یک مسأله خاص که با یکدیگر رقابت داشته اند پایه گذاری گردید ( میرزایی 1381 ،58)[2].

طبق این تعریف روشهای مختلف اندازه گیری بر مبنای توانایی و قابلیت آنها در پیش بینی وقایع مورد علاقه و توجه تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. همانطور که ملاحظه می گردد یک پیش بینی حدس و تخمین از رویدادهای آینده می باشد . هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد.

پیش بینی ها معمولاً دقیق نیستند اما بزرگی خطا در پیش بینی تجربه شده ، به سیستم پیش بینی به کار گرفته شده بستگی دارد. می توان با تخصیص منابع بیشتری به پیش بینی قادر به اصلاح و تکمیل دقت پیش بینی گردید و به این ترتیب بعضی از ضررهای ناشی از عدم فعالیت در تصمیم گیری را حذف نمود.

بکارگیری روشهای پیش بینی در واقع تلاشی بوده در جهت تشخیص شرکتهای که دچار بحران مالی خواهند گردید ، نسبت به شرکتهایی که دچار بحران مالی نخواهند گردید ، برای این مقصود از الگوهای یک متغیره ( توسط بی ور ) و چند متغیره ( توسط آلتمن ، اوهلسان، کی سی و بارتزاک …) مورد بهره گیری قرار

گرفته می باشد تا بدین وسیله مشخص نمایید که یک شرکت در چه زمانی دچار بحران مالی خواهد گردید.

اسکات اختصار ای از الگوهای پیش بینی را به صورت زیر اظهار می کند.

« بیشتر الگوهای پیش بینی ورشکستگی با بهره گیری از روش نمونه گیری جفتی ( دوتایی ) ارائه شده اند. بعضی از این نمونه ها در برگیرنده داده هایی از شرکتهایی می باشد که در نهایت ورشکست شده اند . و بخش دیگری داده هایی می باشد که در همان زمان از شرکتهایی جمع آوری شده اند که ورشکست نشده اند . مقداری از نسبتهای مالی سنتی و قابل قبول از صورتهای مالی محاسبه شده اند که پیش از ورشکستگی چاپ گردیده اند . سپس پژوهشگر درصدد یافتن ارتباط ای بر می آید که مبتنی بر یک نسبت یا مجموعه ای از نسبتهاست که  بتواند به بهترین شکل ، شرکتهایی را در نهایت ورشکست شدند و شرکتهایی را که هنوز توانایی مالی خود را حفظ نمودند متمایز کند. همچنین یک پژوهشگر دقیق ، ارتباط حاصل را بر روی نمونه اصلی و نمونه ای را که برای استخراج ارتباط ، مورد بهره گیری قرار نداده  می آزماید . » ( اسکات ، 1981 ،189)[3] .

 

[1] – Yuji-Ijiry& Jdicke R

[3]-Askat,1981,189

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری