قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

حدود مطالعاتی:

1-7-1قلمرو مکانی

: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران

2-7-1 قلمرو زمانی

: مطالعه صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

 

3-7-1 قلمرو موضوعی

مطالعه کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند گردید.

 

8-1 فرضیه یا سؤال پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی این پژوهش پیش بینی این موضوع می باشد که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها  در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند گردید یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه پژوهش در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با بهره گیری از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این پژوهش مورد نظر قرار گرفت.

با اظهار این مطالب سؤال اصلی به این شکل مطرح می گردد

آیا با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟

پس فرضیه پژوهش را به این شکل می توان مطرح نمود.

1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل می باشد.

فرضیه پژوهش راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله می باشد به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی اظهار مسأله دارد به بیانی دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و اظهار مسئله در هم آمیخته می باشد (دلاور، 1380،89)1.

1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

 

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل می باشد.

 

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:

متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX  عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )

نسبتهای بکار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از:

1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌

2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌

3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها

4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها

5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها

متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی گردد.

 

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان پژوهش:

ورشکستگی :

 نتیجه توقف می باشد که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.

تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.

از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.

نسبت های مالی :

تعریف نظری : ارتباط ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .

تعریف عملیاتی : در این پژوهش مقصود نسبتهای مالی می باشد که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد و بعنوان متغیرهای مستقل پژوهش به شمار می رود.

تسهیلات اعطایی:

از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی به شمار می رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عدم تادیه تسهیلات اعطائی:

در این پژوهش شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت  تسهیلات خود به بانک نیستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید