قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1-1 مقدمه

در این فصل کلیات پژوهش ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح اظهار مسأله پرداخته گردید .

سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش پژوهش پژوهش را تبیین داده و به قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش پرداختیم . در اظهار تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی کوشش کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با اتکا به به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آن چیز که که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

 

3-1 اظهار مسئله:

یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی می باشد که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، اندازه کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.

محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با در نظر داشتن مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در اقدام می باشند.

تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در ارتباط با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی می باشد. در این پژوهش کوشش می گردد از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می گردد. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده می باشد که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.

‌بانکها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب گفته شده در این پژوهش ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی نمود.

با این اوصاف سؤال اصلی پژوهش را می توان اینطور بیان نمود:

آیا با بهره گیری از نسبت های مالی می توان ورشکستگی  شرکت ها را در آینده پیش بینی نمود؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید