عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مدل مک- کینون

مک- کینون براساس نظریه سیستم های اجتماعی وکار اسمیت[1] یک مدل نظری به مقصود مطالعه توسعه وتحول حسابداری در یک زمینه تاریخی ارائه نمود. چهارچوب مذکور در نمایشگر ارائه شده می باشد.در این چهارچوب با نام «چهارچوب برون- منشاء اصلاح شده» مقررات حسابداری مالی وگزارشگری شرکتی به عنوان اجزای متشکله یک سیستم اجتماعی دیده شده می باشد که فرمول بندی واجرای آن توسط واحدهای اجتماعی با هدف انجام وظایف انجام می شود.

سیستم حسابداری شامل مقامات مجازی می باشد که وظیفه  قانون گذاری را بر عهده دارند وبه عنوان یک سیستم مجزا، اما به صورت جزئی از کل محیط ساختاری کشور مورد مطالعه دیده شده می باشد واز این رو توسط سایر سیستم های اجتماعی نظیر سیستم مالی احاطه شده وبا آنها در تعامل می باشد. نهایتاً اینکه فرهنگ کشور بر همه سیستم ونه فقط حسابداری اثر می گذارد.

در مدل مذکور هم عناصر نظریه های برون- منشا وهم درون- منشا، در یک قالب ترکیب می شوند وسعی می گردد بر محدودیت های ذاتی هر رویکرد غلبه گردد. لذا یک مدل برون- منشا اصلاح شده، پیشنهاد شده می باشد که در آن هم محرک های بیرونی تغییر وهم پاسخ خای درونی سیستم به نیروهای تغییر دهنده قابل مطالعه می باشد (عبدلی و رویایی ،1388،74)1.

این مدل به مقصود مطالعه تغییر حسابداری به کار می رود که بدین شکل تعریف می گردد: «توالی رویدادهایی که طی دوره ای اززمان منجر به گذار در سیستم مورد مطالعه می گردند. گذار عبارت از جایگزینی یا اصلاح ویژگی های قبلی موجود در سیستم می باشد.» مک- کینون پنج تحول کلیدی حسابداری را (با عنوان رویدادهای منشا تحول کلیدی) تعیین وآنها را در سه فاز تحلیل نمود:

– فاز منشا : شامل رویدادهایی می باشد که سیستم را در راستای تحول فعال می کنند. این رویدادها معمولاً در بیرون از سیستم قرار دارند .

– فاز اشاعه: شامل رویدادهایی می باشد که نیروهای محرک تحول را با شرایط وفق می دهند وآنها را در سیستم اشاعه می دهند. این رویدادها نیز معمولاً در خارج از سیستم جای دارند.

– فاز عکس العمل : شامل رویدادهایی می باشد که پس از فاز اشاعه ودر نتیجه آن ایجاد می گردند وبه عنوان تعدیل کننده تأثیر تحول تلقی می گردند. این رویدادها غالباً در درون سیستم جای دارند.

سپس توصیفی از رویدادهای محرک تحول را برحسب چهار جنبه مهم ارائه نمود:

– رویدادهای مداخله گر: رویدادهای محرک تحول هستند که معمولاً از بیرون سیستم صادر می شوند و ویژگی های قبلی سیستم را کنار می زنند.

– فعالیت درون سیستمی: تعامل درونی همه سازه ها واشخاص ذینفع در درون سیستم اجتماعی مورد مطالعه می باشد. این نوع فعالیت ها، رویدادهایی را ایجاد می کنند که نشان دهنده پاسخ سیستم ها به محرک تحول هستند.

– فعالیت گذار سیستم ها: ارتباط اجتماعی بین محیط فرهنگی وسیستم مورد مطالعه را فراهم می کند وبه تعاملات مداوم بین سیستم های مجاور وسیستم مورد مطالعه تصریح دارد.

– محیط: مجموعه ای از شرایط فرهنگی واجتماعی می باشد که هم سیستم مورد مطالعه هم سیستم های مجاور را در برمی گیرد.فرهنگ به عنوان عامل محیطی واحد دیده نشده می باشد، که فقط بر سیستم حسابداری تأثیر می گذارد، بلکه جزیی از محیط عمومی می باشد که بسیار پیچیده می باشد وهمه سیستم های اجتماعی دردردون آن فعالیت می کنند. با بهره گیری از این چهارچوب اصلاح شده برون- منشا، مک-کینون به توصیف تغییرات مربوط به توسعه حسابداری ژاپن پرداخت.

با در نظر داشتن مباحث پیشگفته، نظاره می گردد که فرهنگ کشور، عاملی مهم تأثیر گذار بر سیستم حسابداری کشور می باشد. چهار چوب هافستده- گری به یک روش معمول در مطالعه تأثیر فرهنگ ب سیستم حسابداری مبدل شده می باشد ومک کینون نیز چهارچوبی پیشنهاد نمود که از طریق آن تأثیر فرهنگ بر حسابداری از طریق مطالعه تاریخی تحولات حسابداری قابل مطالعه می باشد.

[1] -Esmit

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری