مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تفاوت های فرهنگی براساس سرزمین، مذهب، جنس، نسل وسطح فرهنگ

براساس فرهنگ مذهبی، بومی ومنطقه ای تفاوت هایی بین کشورها هست وگروه های مذهبی بومی اغلب موارد مرزهای سیاسی در کشورها را به وجودمی آورند. این گروه های اقلیت نقاطی بین فرهنگ سنتی گروهی خود وفرهنگ ملی به وجودمی آورند یعنی در فرهنگ اصلی ادغام می شوند اگر چه این ممکن می باشد یک نسل یا بیشتر طول بکشد وبرخی نیز به همان سبک فرهنگ اصلی خود باقی می مانند.

وابستگی مذهبی خیلی کمتر از آن چیز که به نظر می رسد به فرهنگ وابسته می باشد اگر ما مروری به تاریخ مذهبی کشورها داشته باشیم، متوجه می شویم مذهب یک جامعه نتیجه الگوهایی از ارزش فرهنگ های قبلی وتفاوت های فرهنگی می باشد. مذاهب بزرگ دنیا در تاریخ خودشان همه دچار تغییرات وطبقه بندی شده اند.

 

 

بین کاتولیک های رم، ارتدکس های شرقی وگروه های مختلف پروتستان بین شیعه وسنی در اسلام بین گروه های لیبرال فوندامنتالیست[1] (اصول گرایان) ولیبرال یهودی وبین هینایانا[2] ومهایانا[3] در دین بودا.

تفاوت های جنسی معمولاً در مورد فرهنگ ها تبیین داده نشده می باشد. تشخیص تفاوت های بین فرهنگ زن ومرد در هر جامعه به تبیین تأثیر جنس در تغییرات فرهنگی کمک زیادی می کند. خانم ها براساس سنت برای کارهایی که مردان انجام می دهند انتخاب نشده اند، این به خاطر این نیست که خانم ها قادر به انجام این کارها نیستند، بلکه خانم ها کمتر در پیدایش سمبل ها دخالت دارند، تصور قهرمانی ندارند، در ایجاد وپرورش رسوم غالب در فرهنگ مردانه مشارکت ندارند وبرعکس. احساسات وترس درمورد رفتار جنس مخالف مشابه سازمانی می باشد که افراد با فرهنگ خارجی تماس پیدا می کنند وعکس العمل نشان می دهند ( فرهنگی ،1386،62)3 .

 

6-2- ابعاد مد نظر هافستد برای مطالعه فرهنگ

1-6-2- فاصله قدرت

سه مفهومی که ترکیب شاخص فاصله قدرت را به وجود می آورند عبارتند از سؤالات (1) ترس افراد ، (2) استبدادی ( رئیس نشان دهنده درک و تصور پاسخگویان از محیط کار روزانه شان می باشند)و(3) آن چیزی می باشد که پاسخگویان به عنوان ترجیحاتشان بر آن تأکید می ورزند یا اینکه آنها دوست دارند محیط کارشان به چه شکلی باشد.

در حقیقت این سه سؤال بخشی از یک خوشه مشابه هستند که نشان می دهند میان تصورات واقعی یک نفر وتمایلات واقعی وی در هر کشور ارتباط نزدیکی وجود دارددر کشورهایی که کارکنان خیلی نمی ترسند ورؤسا از سبک استبدادی یا پدر مابانه بهره گیری نمی کنند کارکنان تمایل به سبک مشاوره ای در تصمیم گیری را از خود نشان می دهند و رئیس کسی می باشد که با زیردستانش قبل از رسیدن به یک تصمیم مشورت می نماید.

در طرف مقابل در کشورهایی که کارکنان غالباً از مخالفت با رؤسای شان می ترسند ورؤسا نیز سبک استبدادی یا پدر مابانه دارند کارکنان مشاغل مشابه تمایل کمتری به مشاوره با رئیس شان دارند.

در عوض تعداد زیادی از آنها تمایل به داشتن رئیس با سبک استبدادی یا پدر مابانه از خود نشان می دهند اما بعضی به سمت دیگر تغییر جهت می دهند به عنوان مثال رئیسی را ترجیح می دهند که با رأی اکثریت مدیریت نماید به این معنی که وی در کل خودش تصمیم نگیرد. در اقدام، در اغلب سازمان ها رسیدن به رأی اکثریت دشوارمی باشد وتعداد اندکی از افراد در اقدام می بینند که رئیس شان به این سبک اقدام می نماید (رؤسایی که ادعای انجام چنین کاری را داشتند اغلب متهم به دستکاری وفریب می شوند).

به گونه اختصار امتیازات شاخص فاصله قدرت ما را نسبت به روابط وابستگی در یک کشور آگاه می سازد در کشورهایی با فاصله قدرت پایین، زیردستان وابستگی کمی به رؤسا دارند، وتمایل به مشورت دارند به این معنا که وابستگی بین رئیس ومرئوس وابستگی درونی می باشد. فاصله احساسی بین آنها نسبتاً پایین می باشد. زیردستان دیدگاهی کاملاً واضح ومتقابل با رؤسای شان دارند. در کشورهایی با فاصله قدرت بالا زیردستان به گونه قابل ملاحظه ای به رؤسای شان متکی هستند. زیردستان به این وابستگی با تمایل پاسخ داده (به شکل رئیس استبدادی یا پدرمآب) ویا اینکه به کلی آن را رد می نمایند. که از نظر روان شناختی به وابستگی متقابل شناخته شده می باشد. یعنی وابستگی با یک نشانه منفی. پس کشورهای با فاصله قدرت بالا یک الگویی از دو قطبی شدن بین وابستگی ووابستگی متقابل را نشان می دهند. در اینگونه موارد احساسی بین زیردستان ورؤسای آنان عمیق می باشد. زیردستان تمایلی به نزدیک شدن ندارند ومستقیماً در تضاد با رؤسای خویش قرار می گیرند.

[1] . Fundamentalist

[2] . Hinda yana

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] . Maha yana

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید