عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1 مقدمه

در سال های اخیر گرایش شدیدی به بهره گیری از تئوریهای رفتاری در تحقیقات حسابداری به وجودآمده می باشد . بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنای رشته حسابداری شده و آن را از یک رشته خشک و کاملاً فنی (تکنیکی) خارج می سازد . این امر انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مختلف ، از مطالعه عوامل روانشناختی که بر تهیه گزارشات مالی اثر می گذارند تا در نظر داشتن تأثیر سیاسی – اجتماعی حسابداری در سازمان ها و جوامع را موجب شده می باشد . به گونه ای که تاکنون مطالعات جالبی در عرصه حسابداری و عوامل محیطی تاثیر گذار بر آن در جهان صورت گرفته می باشد که همگی موید تقابل و تعامل حسابداری و محیط بر یکدیگرند (هافستد ، 1987،54)[1].

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که توسعه و تکامل حسابداری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارد که یکی از مهمترین این عوامل  “فرهنگ ”  می باشد . پژوهش حاضر در واقع تلاشی می باشد در جهت مطالعه ارتباط بین مولفه های فرهنگی (فاصله قدرت ، فردگرایی )  و اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان و همچنین تاثیر عواملی از قبیل نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی بودن) در مورد این ارتباط مورد مطالعه و مطالعه قرار می گیرد .در ادامه ی این فصل مطالبی در ارتباط با اظهار مسئله ، سوالات و اهداف پژوهش ، مدل مفهومی پژوهش ، فرضیات ، قلمرو ، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های پژوهش ارائه می گردد .

 

2-

 

3-1- اظهار مسئله

مسئولیت اصلی حسابرسان طرح ریزی حسابرسی  بنحوی می باشد که نسبت به کشف تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی شرکتها اطمینانی معقول به وجودآید در این راستا حسابرسان بمیزان زیادی بر قضاوت حرفه ای خود و تجربیات گذشته خود برای شناخت نسبت به انواع اشتباهات حسابداری اتکا می کنند .اطلاع از ساختار و ویژگیهای اشتباهات حسابداری به حسابرسان در ارزیابی ریسک و برنامه ریزی در مورد رویه های حسابرسی و بهبود و کارایی و تاثیر کشف اشتباهات کمک می نماید . فرهنگ بعنوان یک فاکتور مهم محیطی بر رفتار و رویه های حسابداری و سیستم های تعدیل گری مدیریت تاثیر گذار می باشد .  تحقیقات زیادی در سطح دنیا در اینخصوص صورت پذیرفته که همگی حاکی از آن هستند که افراد مختلف از فرهنگهای متفاوت اولویتهای رفتاری مدیریتی و سیستم های تعدیل گری متفاوتی را مد نظر قرار دارند لذا الگو های متفاوتی از انواع اشتباهات حسابداری را از خود نشان میدهند بدین ترتیب نوعی ارتباط بین فرهنگ های مختلف و الگوهای اشتباهات حسابداری هست .بمنظور مطالعه این موضوع از دو مولفه فرهنگ با در نظر داشتن دیدگاه و نظریه آقای هافستده بهره گیری میکنیم این دو مولفه فاصله قدرت و فردگرایی هستند این دو فاکتور با عوامل رخداد اشتباهات حسابداری که توسط حسابرسان کشف می گردند ارتباط و نزدیکی دارد.در این پژوهش از چارچوب و تئوری هافستد،2001  بهره گیری میکنیم.

برمبنای آن سیستمهای تعدیل گر داخلی یک سازمان منعکس کننده نرمهای اساسی فرهنگ آن سازمان بوده و ارتباط تنگاتنگی با فاصله قدرت دارد از سویی دیگر فردگرایی پیش روی جمع گرایی ( تاکید بر گروه و نه فرد ) در ارتباط با پیوستگی مدیریتی و گردش کارکنان در بخشهای مختلف شرکت و مشارکت در اشتباهات حسابداری دارد .

[1]-Hofsted .G ,1999,p54

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید