تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار اول: ساختار مالکیت

1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

تئوری ذینفعان[1] در سال  1984توسط (فری من[2]) مطرح گردید وی در این تئوری اظهار می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق می باشد که بایستی علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه نمود و شرکت ها بایستی در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48)[3] .

شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور هست شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون  تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور[4] 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها می باشد. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در بعضی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران وارد حیطه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این ارتباط نمایندگی[5] شهرت پیدا نمود جنسن و مکلینک ،1976، ارتباط نمایندگی را قراردادی[6] می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،پس مشکلی که هست این می باشد که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک [7] ،1976 ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر کردن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده می باشد. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر تصریح نمود :

شرکت ها چگونه بایستی اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن گردید که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا بهره گیری بهینه از منابع می گردد؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟

پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی زیرا حاکمیت راهبردی شرکتی[8]،ساختار مالکیت[9]، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه تبیین داده می گردد.

[1]– Stakeholder  Theory

[2] – Freeman

 

 

[5] – Agency  Relationship

[6] – Contract

[7] – Jensen

[8]– Corporate Governance

[9]– Ownership Structure

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید