شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

متغیر وابسته:

متغیر وابسته(AC )که تغییرحسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

متغیر مستقل:

1) محتوای گزارش حسابرس(AR):صدور گزارش مشروط یا مردود  حسابرسان باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده می باشد . بندهای شرط گزارش حسابرسی بر روی قیمت سهام اثر منفی دارد پس احتمال این که شرکت هایی که گزارش مشروط دریافت می کنند حسابرسان خود را تغییر دهند، زیاد می باشد (دی انجلو1981 )

2)کیفیت موسسه حسابرسی((QA:کیفیت حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده می باشد. عدم رضایت از خدمات حسابرسی یکی از علت های تغییر حسابرسان می باشد. مدیریت به دلائل گوناگون اقدام به تغییر حسابرس می کند همچون نائل شدن به سطر بالاتری از خدمات حسابرسی چنانچه هدف مدیریت از درخواست،سطح بالاتر خدمات حسابرسی باشد نتیجتاباعث کیفیت بهتر اطلاعات مندرج در صورت های مالی باشد.

3)حق الزحمه حسابرسی((Fee: حق الزحمه موسسات حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده می باشد. بنابر منطق اقتصادی وبرای سطح معینی از کیفیت خدمات حسابرسی، شرکت ها به دنبال جلب همکاری حسابرسانی هستند که حداقل هزینه حسابرسی را به آنها تحمیل نمایند.

4) تغییر در مدیریت شرکت((CM: تغییردر اعضاء هیات مدیره باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده می باشد. نتایج تحقیقات نشان دهنده وجود یک ارتباط مثبت بین تغییر مدیریت شرکت و تغییر حسابرسان می باشد، زیرا تغییر مدیران می تواند به دلیل عدم رضایت از حسابرس قبلی یا عدم توافق با حق الزحمه حسابرسان باشد و منجر به انتخاب حسابرسان جدید گردد.

متغیر کنترلی:

در این پژوهش اهرم مالی، اندازه، سودآوری، بحران مالی وپیچیدگی شرکت کنترل شده می باشد که به صورت زیر محاسبه می گردد:

اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها می باشد:

 

اندازه شرکت:تا کنون معیار واحدی به مقصود تعریف و اندازه گیری اندازه شرکت بهره گیری نشده می باشد اما از لگاریتم مجموع دارایی­ها و یا فروش در اکثر مواقع بهره گیری می گردد. در این پژوهش به منظورتعریف و ارزیابی اندازه شرکت ازلگاریتم مجموع دارایی بهره گیری شده می باشد دلیل بهره گیری این معیار متجانس بودن مبنای محاسبه در ارتباط با تعاریف عملیاتی دیگر متغیرهاست.

 

 

سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت می باشد:

 

بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی بهره گیری شده می باشد بعبارت دیگر  شرکت هایی  دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها  عددصفر انتخاب شده می باشد

Financial Distress: IF ROAi< 0

مقصود از پیچیدگی شرکت تعداد واحدهای تابعه شرکت میباشدکه  برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی بهره گیری شده می باشد بعبارت دیگر  شرکت هایی که دارای شرکت های تابعه بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها  عددصفر انتخاب شده می باشد.   

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید