عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فرضیه اصلی  اول پژوهش

در پژوهش حاضر، محقق به دنبال ارتباط بین « عامل افزایش سرمایه » بعنوان یکی از راه‌های تأمین منابع مالی و « اندازه بازده » می‌باشد به همین دلیل فرضیه های اصلی به این شکل اظهار می گردد :

« بین نرخ بازده  شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی داری هست. »

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-9-1  فرضیه های فرعی پژوهش

  • بین نرخ بازده دارایی‌ها ( ROA ) در شرکتهایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکتهایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری هست.
  • بین نرخ بازده دارایی‌های ثابت در شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری هست.
  • بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری هست.
  • بین نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد) در شرکتهایی که افزایش سرمایه داده‌اند و شرکت‌هایی که افزایش سرمایه نداده‌اند، تفاوت معنی‌داری هست.

 

3-9-1  فرضیه اصلی دوم

« بین (درصد) افزایش سرمایه و بازده با در نظر داشتن سطوح مختلف نوسانات قیمت بازار، تفاوت معنی داری هست. »

 

10-1 متغیرهای پژوهش

متغیر، کمیتی می باشد که در دامنه‌های معین می‌تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. پس انجام هر پژوهشی مستلزم تعیین و تعریف هر یک از متغیرهای پژوهش می‌باشد.

متغیرهای پژوهش حاضر به دو دسته تقسیم می شوند:  1) متغیر مستقل،   2)متغیر وابسته.

 

 

1-10-1  متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب، دخالت و دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر یا متغیرهای دیگر نظاره گردد. به بیانی دیگر متغیرهای مستقل شرایط یا خصایصی هستند که محقق در اقدام آنها را برای اثبات ارتباطشان با پدیده مورد نظاره دستکاری می کند.

در پژوهش حاضر عامل ” افزایش سرمایه ” متغیر مستقل می باشد و سایر عواملی که ممکن می باشد بر متغیرهای وابستۀ پژوهش ( بازده شرکتهای مورد مطالعه در هر دو گروه ) موثر باشد ثابت فرض شده می باشد.

 

2-10-1  متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. پژوهش حاضر دارای متغیرهای وابسته به تبیین زیر می باشد:

  • نرخ بازده دارایی ها (ROA)
  • نرخ بازده دارایی های ثابت
  • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
  • نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد)
  • درصد نوسانات بازار

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

الف- طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب- تأثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.

هرون و لی به مطالعه تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را بطور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد عملیاتی پیرامون عرضه سهام دارند. به گونه کلی، این پژوهش نشان می دهد که عملکرد عملیاتی به اندازه زیادی با نوع تامین مـالی شرکـت رابطـه دارد(هرون و لی ، 2004،ص 632-605)[1].

چی و پجت تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت های چینی پس از عرضه اولیه سهام و ارتباط بین عملکرد عملیاتی و بازده این شرکت ها را مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها حاکی از آن بود که عرضه اولیه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابلیت سودآوری، نرخ رشد فروش و کارایی شرکت می گردد؛ همچنین، شرکت هایی که قبل از عرضه اولیه سهام، بازده دارایی بالاتری داشتند، کاهش بیشتری در عملکرد بعد از عرضه اولیه سهام را تجربه کردند(چی و پجت ، 2006،ص 28)[2].

چنگ و همکاران به مطالعه ارتباط نظام راهبری شرکت و عملکرد عملیاتی بعد از عرضه اولیه سهام در شرکت های چینی پرداختند. شواهد نشان داد که این شرکت ها عملکرد عملیاتی بهتری قبل از عرضه اولیه سهام نسبت به صنایع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اولیه سهام، سهامداران اصلی دستکاری سود از طریق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند                   (چنگ ، 2005،ص 267-237)[3] .

[1] . Heron, & Erik Lee,2004,p605-632

[2] . Chi, Jing & Carol Padgett,2006,p28

[3] . Cheng, Peng,2005,p237-267

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری