عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

2  فرضیه مباشرت (نظارت)[1]

بر پایه فرضیه مباشرت (نظارت) چنین استدلال می گردد که تفویض اختیار تصمیم گیری به یک فرد به عنوان نماینده، سبب می گردد تا در صورت فزونی منافع حاصل از نظارت بر مخارج آن، نماینده از انگیزه لازم برای طرفداری از اعمال نظارت بر عملکرد خویش برخوردار باشد. از آن جا که در نبود نظارت، امکان تقلب و سوء بهره گیری از منابع واحد اقتصادی افزایش می یابد، تعدیل حقوق مدیریت به عنوان پیامد منطقی این شرایط تلقی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظارت بر عملکرد هر نماینده از طریق ساز و کارهای گوناگونی امکان پذیر می باشد. مواردی مانند دخالت مستقیم مالک در مدیریت واحد اقتصادی، انعقاد قراردادهای مبتنی بر مشروط بودن جبران خدمات مدیران، و تهیه و ارائه گزارش های مالی در مقاطع زمانی معین درمورد عملکرد واحد اقتصادی تحت هدایت و رهبری مدیر، مانند چنین ساز وکارهایی به شمار می رود. اما از این میان، شاید اصلی ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد، تهیه و ارائه مجموعه صورت های مالی واحد اقتصادی باشد.

مباشر (نماینده) ضمن تهیه و ارائه گزارش های مالی، با ارائه شواهدی در مورد اعمال دقت در تهیه اعداد و ارقام گزارش شده و در نتیجه، پیش گیری از خطاهای تصادفی و نبود تقلب با اهمیت نیز تمایل و توافق خواهد داشت(همان منبع،ص36 ).

12- 2  فرضیه اطلاعات

فرضیه اطلاعات به مثابه فرضیه ای جایگزین یا مکمل برای فرضیه مباشرت (نظارت) می باشد. در حوزه فرضیه اطلاعات چنین استدلال می گردد که برهان پشتوانه تقاضای سرمایه گذاران (به عنوان گروهی از بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی) برای صورت های مالی حسابرسی شده این می باشد که گزارش های مالی مزبور، اطلاعات سودمندی را برای انجام تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاران ارائه می کند.ادبیات حوزه های مالی، اقتصادی، و حسابداری در ارتباط با منافع حاصل از اطلاعات، به گونه مشترک به سه مورد زیر تصریح می کند:

1-کاهش مخاطره،

2-بهبود کیفیت تصمیم گیری، و

3-دست یابی به بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار.

وجود صورت های مالی حسابرسی شده امکان دست یابی به هر یک از این منافع را فراهم می آورد. سرمایهگذاران مخاطره گریز هم گام با افزایش سطح مخاطره سرمایه گذاری، بازده بیشتری را طلب میکنند(همان منبع ،ص41).

13- 2  ارزش اطلاعات

تفاوت قائل شدن میان ارزش اطلاعات و امکان دست یابی به بازده غیرعادی با بهره گیری از اطلاعات، بسیار با اهمیت می باشد اما شواهد موجود نشان میدهد که انتشار اطلاعات در بازار از دیدگاه آحاد سرمایهگذاران، دارای ارزش می باشد؛ زیرا از یک سو تعدیل لازم را برای روز آمد کردن دیدگاه سرمایهگذاران در بازار، به وجود می آود و از سوی دیگر، عدم قطعیت حاکم بر بازار که بر حجم مبادلات نیز موثر می باشد را تا حد زیادی مرتفع می کند(همان منبع ،ص44).

[1] . Stewardship (Monitoring) Hypothesis.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری