مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

حدودمطالعاتی

قلمرو پژوهش حاضر به تفکیک قلمرو موضوعی و زمانی بشرح زیر تشریح می گردد :

1-6-1 قلمرو موضوعی :

در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین مولفه های فرهنگی و اشتباهات حسابداری در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازیم.

2-6-1 قلمرو زمانی :

 قلمرو زمانی پژوهش حاضر کوشش گردیده  براساس آخرین اطلاعات مالی در دسترس جامعه آماری مورد پژوهش  در زمان اجرای پژوهش  گردآوری گردد بهمین جهت بدلیل عدم دستیابی به اطلاعات کامل نمونه آماری سال شروع پژوهش (1387) سال قبل از آن انتخاب گردیده می باشد بدین ترتیب قلمرو زمانی پژوهش سالهای مالی 1386 و 1385 می باشد .

 

7-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات

به اختصار مفاهیم و اصطلاحات مهم بکار رفته در این پژوهش را بشرح ذیل تعریف می نمائیم :

فرهنگ                                                                                                                  

فرهنگ عبارت می باشد از مجمو عه ای از ارزشها و باورها و درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی می باشد که بعنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می گردد آن نمایانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان می باشد .هدف فرهنگ این می باشد که به اعضای سازمان احساس هویت بدهد و در انان نسبت به باورها و ارزشهای باورنکردنی تعهد ایجاد نماید(قدمی ،1385،14)1.

.طبق نظریه ایشان فرهنگها از چهار بعد مورد مطالعه قرار میگیرند که عبارتند از  :اندازه فاصله قدرت موجود در جامعه – اندازه اجتناب ازعدم اطمینان نسبت به اینده – درجه جنسیت گرایی  یا مرد گرایی و زن گرایی در جامعه – اندازه فرد گرایی و جمع گرایی در جامعه .

 

 

فاصله قدرت  

این مفهوم ناظر به نحوه توسعه روابط و توزیع قدرت بین افراد جامعه می باشد و در جوامعی که برابری بعنوان یک هنجار شناخته شده می باشد همه افراد فرصت یکسانی برای مشارکت در امور مهم دارند .این جوامع همیشه جویا و پذیرای نظارت و عقاید اعضایشان هستند بدون اینکه توجهی به جایگاه و منزلت آنها داشته باشند اما در جوامعی که دارای سلسله مراتب طبقاتی هستند نظرات افراد با در نظر داشتن رتبه ای که دارند مورد توجه قرار می گیرند (قدمی ،1385، 13)1.

فرد گرایی

فردگرایی عبارت می باشد از وابستگی اندک در افراد یا اعضای یک گروه یا کارکنان یک سازمان ویا مردم یک جامعه.در فردگرایی انتظار بر این می باشد که هر کس به فکر منافع خود و یا منافع خانواده خود باشد لذا کمتر به مسایل اخلاقی در اینخصوص توجه می ‌کند در چنین جوامعی حقوق اجتماعی افراد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و منافع اجتماع وجمع در مرحله دوم قرار دارد(همان منبع،13)2.

اشتباهات حسابداری                                                                                                     

در ادبیات و متون حسابداری اشتباهات حسابداری معمولا به سه دسته تقسیم می گردند :اشتباهات محاسباتی ،اشتباهات ناشی از عدم وجود اطلاعات ،اشتباهات ناشی از بکارگیری نادرست اصول حسابداری.

اشتباهات ناشی از محاسبات در هر یک ازفرایند حسابداری میتواند رخ دهد اشتباه در شناسایی سرفصل حسابداری وکدینگ حسابها ،اشتباه در ثبت دفتر روزنامه ،اشتباه در انتقال اطلاعات به دفتر کل وحتی اشتباه در انجام محاسبات ریاضی مربوط به رویدادهای مالی اشتباهات ناشی از عدم وجود اطلاعات اکثرا در اتباط با ابهام و عدم اطمینان نسبت به بعضی اطلاعات و رخداد آنها دارد(کمیته فنی سازمان حسابرسی ،1387)3.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید