عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

. قلمرو مکانی پژوهش

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان پژوهش می باشد.

10-1. قلمرو زمانی پژوهش

گستره زمانی پژوهش شامل داده های سال های1382 تا 1386 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

11-1. قلمرو موضوعی پژوهش

مطالعه علل تغییرات حسابرسان  مستفل وبازرس قانونی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد

12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

اظهار نظر حسابرس:نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل از تغییر که در صورت مشروط یا مردود بودن عدد یک و اگر این طور نباشد عدد صفر به آن نسبت داده می گردد.

کیفیت حسابرسی:کیفیت حسابرسی با در نظر داشتن موسسات حسابرسی سال قبل ازتغییر حسابرس توسط شرکت صاحب کار تعیین می گردد که اگر سازمان حسابرسی باشد به آن عدد یک و اگر این طور نباشد به آن عدد صفر داده می گردد.در واقع هدف تفکیک کیفیت کار حسابرس بر اساس اندازه موسسات حسابرسی می باشد.حسابرسی انحام شده توسط موسسات حسابرسی بزرگ در کشور ما سازمان حسابرسی، کیفیتی بالاتر از حسابرسی های موسسات کوچک می باشد.

حق الزحمه:نسبت حق الزحمه حسابرسی سال قبل از تغییر شرکت حسابرس شرکت  صاحب کار به حق الزحمه سال تغییر حسابرس

ترکیب مدیران:مقصود ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت می باشد که در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره در سال قبل از تغییر حسابرسان به آن عدد یک و اگر این طور نباشد به آن عدد صفر داده می گردد.

اهرم مالی: اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها می باشد.

اندازه شرکت:اندازه دارایی های یک شرکت بیانگر اندازه شرکت می باشد.در این پژوهش برای این شاخص از ریشه دوم جمع دارایی های شرکت صاحب کار در سال تغییر حسابرس بهره گیری شده می باشد.(بهره گیری از ریشه دوم دارایی ها به مقصود همگن کردن مبالغ دارایی ها می باشد)

سودآوری: سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت می باشد.

بحران مالی: بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی بهره گیری شده می باشد بعبارت دیگر  شرکت هایی  دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها  عددصفر انتخاب شده می باشد

پیچیدگی واحد مورد رسیدگی:مقصود از پیچیدگی واحد مورد رسیدگی تعداد واحد های تابعه شرکت صاحب کار می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید