تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

1 قلمرو  مکانی پژوهش

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد مطالعه قرار می دهد .

 

2-8-1 قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی این پژوهش با در نظر داشتن در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های پژوهش و محدودیت های هزینه و زمان ، 5 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1388 می باشد.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش ، مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی- مالکیت مدیریتی – مالکیت شرکتی – مالکیت خارجی ) و تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) و نقدشوندگی سهام مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث   .

 

9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش

مالکیت نهادی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه می باشد که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت می باشد( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33)1.

مالکیت شرکتی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط  اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه به جزء موسسات خارجی می باشد( همان منبع ،33)2.

مالکیت مدیریتی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیأت مدیره  و خانواده آنها  می باشد.( همان منبع ، همان صفحه ).

مالکیت خارجی

برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجیها ازکل سهام سرمایه شرکت می باشد که شامل شرکتهای خارجی ،موسسه های خارجی ، ملیتهای خارجی و غیرمقیم های ایرا ن می باشد (همان منبع ، 32)3.

نقدشوندگی :

نقدشوندگی دارایی ها عبارت می باشد از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (اسلامی بیدگلی ، 1387 ،5)4.

اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام :

قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد ، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می- فروشد ، قیمت پیشنهادی فرو ش نامیده می گردد . اختلاف بین دو قیمت ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود (احمد پور رسائیان ،1385، 46)5.

نقدشوندگی سهام :

یکی از معیارهایی که در تعیین ارزش شرکت مورد توجه قرار می گیرد عامل نقدشوندگی سهام می باشد . نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت می باشد از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم . تأثیر قیمتی کم به این معنی می باشد که قیمت دارایی در فاصل میان سفارش تا خرید ، تغییر چندانی نداشته باشد نقدشوندگی برای سالیان متمادی به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد نوآوری مالی ، شناخته شده می باشد تاکنون پژوهش های بسیار زیادی در زمینه عوامل تأثیر گذار بر بازده دارایی ها صورت گرفته می باشد که در بعضی از این پژوهش ها قدرت نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عوامل انتخاب شده می باشد (اسلامی بیدگلی و سارنج ، 1387،189)[1].

قیمت پیشنهادی خرید :

عبارت می باشد ازبالاترین قیمتی که یک خریدارتمایل دارد برای یک سهام بپردازد(امیهود و مندلستون ،1991،2) [2].

قیمت پیشنهادی فروش

پایین ترین قیمتی می باشد که یک سرمایه گذاریا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (همان منبع ، 2)[3]

یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز عبارتست از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده می باشد .مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تمک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه گردد ( رجبی 1385،58)[4] .

سهامداران عمده:

فردی حقیقی یا حقوقی می باشد طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :

  • سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند .
  • بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به گونه مستقل منصوب نماید (احمدوند ، 1385،8)1 .

حاکمیت شرکتی:

توصیف  نظام مند تأثیر ها و روابط بین سهامداران عمده ،سهامداران جزء ، سهامداران نهادی ، مدیر عامل و هیأت مدیره می باشد به مقصود بهبود روابط بین آنها ، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع ، نظارت بر عملکرد شرکت ، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین و رویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،1385،10)2.

 

[2] – Amihud & Mendelson,

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری