عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

انتخاب‌ خاصه‌

برای‌ ارائه‌ اقلام‌ در صورتهای‌ مالی‌ بایستی خاصه‌ قلم‌ مورد ارائه‌ انتخاب‌ گردد. صورتهای‌ مالی‌ تنها می‌توانند آن‌ خاصه‌هایی‌ را ارائه‌ کند که‌ برحسب‌ واحد پول‌ قابل‌ اظهار‌ می باشد‌. چندین‌ خاصه‌ پولی‌ هست که‌ می‌توان‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ نمود از قبیل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌، بهای‌ جایگزینی‌ یا خالص‌ ارزش‌ فروش‌.

انتخاب‌ خاصه‌ای‌ که‌ قرار می باشد‌ در صورتهای‌ مالی‌ گزارش‌ گردد بایستی مبتنی‌بر مربوط‌بودن‌ آن‌ به‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ باشد . اطلاعات‌ در مورد سایر خاصه‌ها ازجمله‌ خاصه‌های‌ غیرقابل‌ اظهار‌ به‌ پول‌ از قبیل‌ مقادیر و سررسیدها را می‌توان‌ با تبیین‌ اقلام‌ در صورتهای‌ مالی‌ یا یادداشتهای‌ توضیحی‌ به‌ بهره گیری‌کننده‌ انتقال‌ داد.

قابل‌ اتکا بودن‌[1]

برای‌ اینکه‌ اطلاعات‌ مفید باشد بایستی همچنین‌ قابل‌ اتکا باشد . اطلاعاتی‌ قابل‌اتکاست‌ که‌ عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ بااهمیت‌ باشد و به‌ گونه صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ اظهار‌ آن‌ می باشد‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود اظهار‌ کند .

اطلاعات‌ ممکن‌ می باشد‌ مربوط‌ باشد لیکن‌ ماهیتاً یا در اظهار‌ چنان‌ غیرقابل‌اتکا باشد که‌ شناخت‌ آن‌ در صورتهای‌ مالی‌ به‌گونه بالقوه‌ گمراه‌کننده‌ گردد. به‌گونه مثال‌ اگر اعتبار و مبلغ‌ یک‌ ادعای‌ خسارت‌ در یک‌ اقدام‌ قانونی‌ مورد سئوال‌ واقع‌ گردد، ممکن‌ می باشد‌ شناخت‌ کل‌ مبلغ‌ ادعا در ترازنامه‌ برای‌ واحد تجاری‌ نامناسب‌ باشد گرچه‌ افشای‌ مبلغ‌ و شرایط‌ ادعا می‌تواند مناسب‌ باشد.

اظهار‌ صادقانه‌

اطلاعات‌ بایستی اثر معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ را که‌ ادعا می کند بیانگر آن‌ می باشد‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیانگر آن‌ باشد به‌گونه صادقانه‌ اظهار‌ کند . بدین‌ترتیب‌ مثلاً ترازنامه‌ بایستی بیانگر صادقانه‌ اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ باشد که‌ منجر به‌ عناصری‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ شوند که‌ معیارهای‌ شناخت‌ را احراز کرده‌ باشند.

بیشتر اطلاعات‌ مالی‌ تا حدی‌ در معرض‌ این‌ مخاطره‌ قرار دارند که‌ آن چیز که‌ را که‌ مدعی‌ نمایش‌ آن‌ هستند کاملاً به‌ گونه صادقانه‌ اظهار‌ نکنند. این‌ به آن‌دلیل‌ می باشد‌ که‌ در تشخیص‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ که‌ قرار می باشد‌ اندازه‌گیری‌ گردد یا در طراحی‌ و اعمال‌ روشهای‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ای‌ که‌ بتواند پیامهای‌ مرتبط‌ با آن‌ معاملات‌ و سایر رویدادها را انتقال‌ دهد، معضلات‌ ذاتی‌ هست. در بعضی‌ موارد اندازه‌گیری‌ اثرات‌ مالی‌ اقلام‌ ممکن‌ می باشد‌ آنقدر مبهم‌ باشد که‌ واحدهای‌ تجاری‌ عموماً از شناخت‌ آنها در صورتهای‌ مالی‌ خودداری‌ کنند. معهذا در مواردی‌ دیگر ممکن‌ می باشد‌ شناخت‌ اقلام‌ در صورتهای‌ مالی‌ مربوط‌ تلقی‌ گردد و خطر اشتباه‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ آنها نیز افشا گردد.

[1]-Reliability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری