عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

سهامداران نهادی:

سرمایه گذاران نهادی  به موسسه و نهادهای سرمایه گذاری بزرگ مانند بانک ها ، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی و موسسه هایی از این قبیل اطلاق می شوند.

 

3-3-2-2 انواع سهامداران با در نظر داشتن درصد مالکیت :

اما از دیدگاهی دیگر نیز می توان به دسته بندی سهامداران پرداخت و آن با در نظر داشتن درصد مالکیت مربوط به آنهاست. بر این اساس میتوان سهامداران را به سه دسته کلی تقسیم نمود(کرمانی ، 1386،58)1.

1- سهامداران جزیی :

سهامدارانی که با مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

2-سهامداران اثر گذار:

سهامدارانی که مالکیت بین بیست تا پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-سهامداران کنترل کننده :

سهامدارانی که مالکیت بالای پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

 

4-2-2 ساختارهای مالکیت

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می­پردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونه­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی می باشد به عنوان گونه برتر ظهور کرده می باشد. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تأثیر مهمی را در اقتصاد بازی می­کنند.

در این شرکت­ها دو نکته توجه را به خود جلب می­کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود می باشد و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن می باشد که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ها برخوردار نیست. آن چیز که که وی مالک آن می باشد یک سهم یا گواهی­ نامه می باشد که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت می باشد. پس، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­های شرکت می باشد، برخوردار نیست.

در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به بیانی دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگری که هیأت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می­گردد. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار می باشد. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی[1] خوانده می­گردد دارای آثاری می باشد که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می­تواند مؤثر واقع گردد. دوم آنکه تعامل مورد تصریح در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که بهره گیری از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­هایی همراه می باشد که هزینه­های نمایندگی[2] خوانده می­شوند.

با در نظر داشتن نکات فوق، می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکت­ها به تغییرمسیرحرکت راهبردی و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه­گذاران مختلف در جمع سهامداران  شرکت­های سهامی عام از رشد چشم ­گیری برخوردار بوده می باشد. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه­گذاران در جمع مالکین شرکت­های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای می­گذارد درخور توجه می باشد. زیرا حاکمیت ضعیف در  شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه­های نمایندگی نمی­گردد بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکت­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایه­گذاران در شرکت­های صنعتی نکته­ای درخور دقت می باشد.

[1] – Corporate Governance

[2] – Agency Cost

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری