مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) قلمرو زمانی

قلمرو این پژوهش از نظر زمانی سالهای 1384 تا 1388 می باشد.

 

2-7-1) قلمرو مکانی

قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

3-7-1) قلمرو موضوعی

از لحاظ موضوعی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

8-1) واژگان کلیدی

دارایی‌ نامشهود : به‌ یک‌ دارایی‌ غیرپولی‌ و فاقد ماهیت‌عینی‌ اطلاق‌ می گردد که ‌:

الف‌ . به مقصود بهره گیری‌ در تولید یا عرضه‌ کالاها یا خدمات‌، اجاره‌ به‌ دیگران‌ یا برای‌ مقاصد اداری‌ توسط‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ می گردد،

ب‌‌. با قصد بهره گیری‌ طی‌ بیش از یک‌ دوره‌ مالی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ تحصیل‌ شده‌ باشد، و

ج‌‌. قابل‌ تشخیص‌ باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دارایی‌ :  عبارت‌ می باشد‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌اقتصادی‌ آتی‌ یا سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ به‌ آن‌ منافع‌ که‌ درنتیجه‌ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ به‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ درآمده‌ می باشد‌. (استانداردهای حسابداری ایران، شماره 17).

سرقفلی: هر گونه‌ مازاد بهای‌ تمام‌شده‌ ترکیب تجاری نسبت‌ به‌ سهم‌ واحد تحصیل‌کننده‌ از ارزش‌ منصفانه‌ داراییها و بدهیهای‌ قابل‌ تشخیص‌ در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ بایستی به‌ عنوان‌ یک‌ دارایی‌ با نام‌ سرقفلی‌ شناسایی‌ گردد (همان منبع، شماره 19).

مربوط‌ بودن‌: اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می گردد که‌ برتصمیمات‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌ ، حال‌ یا آینده‌ یا تائید یا تصحیح‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ گردد .

قابلیت اعتماد: برای‌ اینکه‌ اطلاعات‌ مفید باشد بایستی همچنین‌ قابل‌ اتکا باشد . اطلاعاتی‌ قابل‌اتکاست‌ که‌ عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ بااهمیت‌ باشد و به‌ گونه صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ اظهار‌ آن‌ می باشد‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود اظهار‌ کند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی)3.

رقم گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود: بیانگر ارقام ارائه شده مربوط به حساب سرقفلی و دارایی های نامشهود پس از کسر استهلاکات مربوطه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید