عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

–  فردگرایی و جمع گرایی در محیط کار

از افراد استخدام شده در یک فرهنگ فردگرا انتظار می رود بر طبق علاقه خودشان اقدام نمایند، و کار بایستی به شکلی سازماندهی گردد که با منافع شخصی و منافع کارفرما سازگار باشد. کارگران به عنوان بشر های اقتصادی در نظر گرفته می شوند یا به عنوان افرادی با ترکیبی از نیازهای اقتصادی و روانی، اما در هر صورت افرادی هستند که نیازهای خاص خود را دارند.

در یک فرهنگ جمع گرا، یک کارفرما هیچگاه یک نفر مستقل را استخدام نمی کند بلکه فردی متعلق به یک گروه را استخدام می کند. فرد استخدام شده بر اساس منفعت گروه اش اقدام می کند، که ممکن می باشد با منفعت خودش منطبق بوده و یا اینکه انطباق نداشته باشد، تحت الشعاع قرار دادن منافع خود براساس منافع گروه ها انتظارات طبیعی یک چنین جامعه ای می باشد اغلب درآمدها بایستی بین بستگان تقسیم گردد.

در فرآیند استخدامی در یک جامعه جمع گرا همیشه متعلق بودن به گروه، لحاظ می گردد. معمولاً همه کارفرمایان کوشش می کنند در درجه اول اقوام و بستگان را استخدام نمایند هر چند که سایر افراد نیز به وسیله شرکت به کار گرفته می شوند. استخدام افراد از یک خانواده که شخص آنها را می شناسد ریسک ها را کاهش   می دهد.

همچنین بستگان نیز دلواپس آبروی خانوادگی هستند و به اصلاح رفتار غلط اعضا کمک می نمایند. در جامعه فردگرا، روابط خانوادگی در محیط کار نامطلوب در نظر گرفته می شوند وممکن می باشد به قوم گرایی وتعارض منافع منجر گردد. بعضی از شرکت ها قانونی دارند که اگر 2 نفر از کارکنان با هم ازدواج نمایند یکی از آنها بایستی شرکت را ترک نماید.

در اقدام طیف وسیعی از انواع روابط میان کارمند- کارفرما در جوامع فرد گرا وجمع گرا هست. در بعضی از جوامع جمع گرا کارفرمایانی وجود دارند که فرم اجتماعی رفتار با کارمندان را به عنوان اعضای یک گروه  نمی پذیرند اما در عوض کارکنان نیز به آنها وفاداری نشان نمی دهند. اتحادیه های کارگری در چنین مواردی ممکن می باشد سازمان کاری را با یک ((درون گروهی)) احساسی جایگزین نمایند وسپس تعارضات شدیدی بین مدیریت واتحادیه به وجودمی آید، همانند آن چیز که در بخش هایی از هند هست. کارفرمایانی در بعضی از جوامع فرد گرا وجود دارند که انسجام قوی گروهی را با کارکنانشان ایجاد می نمایند. با همان موازنه طرفداری- وفاداری که هنجار واستاندارد جوامع جمع گرا می باشد. فرهنگ های سازمانی تا حدودی از نرم افزارهای اکثریت انحراف داشته ویک مزیت رقابتی را از ریشه های آن بدست می آورند.

مدیریت در یک جامعه فردگرا، مدیریت افراد می باشد. زیردستان می توانند به صورت فردی برانگیخته شوند. اگر مشوق ها وپاداش ها ارائه شوند می توانند با عملکرد فردی مرتبط گردند. مدیریت در یک جامعه جمع گرا، مدیریت گروه ها می باشد. حدودی که افراد از نظر احساسی واقعاً احساس انسجام با یک گروه کاری را دارند ممکن می باشد از موقعیتی به جایگاه دیگر متفاوت باشد. تفاوت های قومی ودیگر تفاوت های درون گروهی در گروه کاری نقشی در فرآیند انسجام بازی می کنند ومدیران یک فرهنگ جمع گرا تا حدود زیادی به این عوامل مقید وپای بند هستند. آن غالباً احساس خوبی برای قرار دادن افرادی از یک زمینه قومی یکسان در یک دسته ایجاد می نماید، اگر چه مدیرانی که برنامه ریزی ذهنی آنها مبتنی بر فردگرایی می باشد این موضوع را خطرناک تلقی می نمایند وسعی می کنند که برعکس آن اقدام نمایند. اگر گروه کاری به عنوان یک گروه درونی اقدام نماید، پاداش ها ومشوق ها بایستی به گروه داده شوند نه به افراد.

در کشورهای دارای فرهنگ فردگرایی طبقه متوسط وخرده فرهنگ های ناحیه ای روستایی بعضی اوقات عناصر جمع گرایی را قویاً حفظ می نمایند. موارد استعمال مشابهی در خصوص اقلیت های کارگری مهاجری که در بعضی از صنایع در میان نیروی کار در بعضی از کشورها اکثریتی را می سازند دیده می گردد. درچنین مواردی یک تعارض فرهنگی بین مدیران وکارگزاران اقلیت یا ناحیه ای به وجود می آید.

این تعارض خودش را در میان چیزهای دیگر که نهایت تأمل مدیریت برای بهره گیری از مشوق های گروهی را در این موارد، زمانی که آنها تنها چیزهایی هستند که واقعاً با فرهنگ گروه کاری تناسب دارند، نشان می دهد(انقلاب)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید