مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 4

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1) اظهار مسئله 6

4-1) چارچوب نظری پژوهش. 7

5-1) فرضیه های پژوهش. 8

6-1) اهداف پژوهش. 8

7-1) حدود مطالعاتی. 8

1-7-1) قلمرو زمانی. 9

2-7-1) قلمرو مکانی. 9

3-7-1) قلمرو موضوعی. 9

8-1) واژگان کلیدی. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2) مقدمه 12

2-2) هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ 12

3-2) بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ 13

4-2) خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالی. 15

5-2) دارایی‌ نامشهود 22

1-5-2) خصوصیات داراییهای نامشهود 23

2-5-2) داراییهای نامشهود قابل شناسایی: 24

3-5-2) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سرقفلی) 26

6-2) ارزش بازار. 27

1-6-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 27

2-6-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در اقدام. 30

3-6-2) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 30

4-6-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 32

7-2) پیشینه پژوهش. 37

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 )مقدمه 41

2-3) جامعه آماری. 41

3-3) نمونه آماری. 41

4-3) روش پژوهش. 42

5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 42

6-3) اندازه گیری متغیرها 42

7-3) مدل تحلیلی پژوهش. 44

8-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 45

9-3 مراحل مطالعه فرضیات آماری. 46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 49

2-4) توصیف داده های آماری. 49

3-4) مطالعه نرما‌ل بودن داده‌ها 53

4-4) تحلیل آماری فرضیات پژوهش. 54

1-4-4) مطالعه فرضیه فرعی اول. 54

2-4-4) مطالعه فرضیه فرعی دوم 57

5-4) مطالعه اعتبار مدل. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 62

2-5) نتایج فرضیات پژوهش. 62

1-2-5) نتیجه فرضیه فرعی اول. 62

2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 62

3-2-5) نتیجه فرضیه اصلی. 63

3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های پژوهش. 63

4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 64

5-5) محدودیتهای پژوهش. 64

6-5) موانع پژوهش. 64

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 76

منابع لاتین: 77

چکیده لاتین. 78

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

 

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید