مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش. 2

1-1 مقدمه. 3

2-1 . اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

3-1. اظهار مسئله و تعریف موضوع پژوهش.. 4

3 – 1  اهداف پژوهش… 5

4-1. فرضیات پژوهش.. 5

5- 1 روش پژوهش.. 5

6-1. چارچوب نظری پژوهش.. 5

7-1 متغیرهای پژوهش… 6

8-1 .مدل تحلیلی پژوهش.. 6

9-1. قلمرو مکانی پژوهش.. 8

10-1. قلمرو زمانی پژوهش.. 8

11-1. قلمرو موضوعی پژوهش.. 8

12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 8

فصل دوم: مروری برادبیات پژوهش. 10

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 11

1-2 مقدمه. 11

2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی. 12

1-2-2 مجامع شرکت سهامی. 13

1-1-2-2 مجمع عمومی عادی.. 13

2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده 14

2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها 15

1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی.. 15

2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده 15

3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته. 15

4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته. 15

3-2-2 سود سهام شرکت ها 16

1-3-2-2 سود هر سهم. 16

2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم. 16

بخش دوم:تأثیر های حسابرسان وبازرس قانونی. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی. 16

4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی. 17

5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی. 17

6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی. 18

1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس… 18

1-1-6-2 استقلال. 18

1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درمورد استقلال از منظر چارچوبهای قانونی. 20

2-1-6-2 صلاحیت حرفهای. 24

3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی. 24

2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس… 24

3-6-2  عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس… 25

4-6-2  حفاظت از استقلال حسابرس… 25

1-4-6-2 حاکمیت شرکتی: 26

1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی. 27

7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان. 29

8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی. 31

1-8-2تضاد منافع. 31

2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. 31

3-8-2 پیچیدگی. 31

4-8-2 عدم دسترسی مستقیم. 32

9-2 ارتباط نمایندگی. 32

10-2  انتظارات منطقی و عقلایی. 33

11- 2  فرضیه مباشرت (نظارت) 33

12- 2  فرضیه اطلاعات.. 34

13- 2  ارزش اطلاعات.. 34

14- 2  بحث کالای عمومی. 35

15- 2  بیمه سیاسی. 36

16-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی. 36

17-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی. 37

18-2  تأثیر عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی. 37

19- 2  تأثیر خاص اجتماعی حسابرسی. 38

1-19-2 تأثیر حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه. 39

2-19-2 تأثیر حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی. 39

بخش سوم :علت های تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی. 40

20-  2 پدیده تغییر حسابرسان. 40

21- 2  علت های تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته. 42

1-21- 2  اظهار نظر حسابرس… 42

2-21- 2 کیفیت حسابرسی. 43

4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی. 44

3-21- 2 تغییر مدیریت.. 44

5-21-2  اهرم مالی. 45

6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی. 45

7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی. 45

8-21- 2 فعالیت تامین مالی. 46

9-21- 2   ادغام. 46

10-21-2 معضلات کنترل داخلی. 47

22-2 تغییرات ادواری حسابرس… 47

فصل سوم: روش اجرای پژوهش. 49

1-3  مقدمه. 50

2-3 اهداف پژوهش.. 50

3-3  فرضیه های پژوهش.. 50

4-3 روش پژوهش.. 52

5-3  جامعه آماری.. 52

6-3  نمونه آماری.. 52

7-3  روش جمعآوری اطلاعات.. 54

8-3 مدل مفهومی پژوهش.. 58

9- 3 روش آزمون فرضیه ها 58

1-9-3  آزمون  خی دو. 59

2-9-3 آزمون والد 60

3-9-3  ضریب تعیین. 61

4-9-3 مدل تحلیلی آماری.. 61

10-3  طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی پژوهش.. 62

1-10-3  متغیر مستقل : 62

2-10-3  متغیر وابسته(AC) 62

3-10-3  متغیر کنترلی. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش. 64

1-4 مقدمه. 65

2-4 یافته های پژوهش.. 66

1-2-4 آمارتوصیفی. 66

2-2-4 آمار استنباطی. 67

1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 83. 67

1-1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با بهره گیری از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 68

2-1-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 69

3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 84. 70

1-3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با بهره گیری از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 70

2-3-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 72

4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 85. 72

1-4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با بهره گیری از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 72

2-4-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 74

5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 86. 75

1-5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با بهره گیری از رگرسیون لوجستیک تک  متغیره 75

2-5-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 78

1-5 مقدمه. 79

2-5 اختصار موضوع و روش پژوهش.. 80

3-5 اختصار یافته های پژوهش.. 81

1-3-5  نتیجه آزمون فرضیات  پژوهش.. 81

4-5 مطالعه تطبیقی یافتهها 82

6-5 محدودیتها 85

7-5 پیشنهادها 85

2-7-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 86

پیوست ها 87

منابع و مآخذ 90

Abstract: 94

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری