*292

دانشگاه آزاداسلامی ارومیه
پایان نامه :
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی
گرایش آموزش و پرورش ابتدایی
عنوان پژوهش :
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان (درون گرایی و برون گرایی ) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی
شهر میاندوآب در سال تحصیلی 91-90
استاد راهنما : دکتر کامران جباری
استاد مشاور : دکتر رقیه وحدت
پژوهشگر :
نادر اعتمادی
تابستان 91

دانشگاه آزاداسلامی ارومیه
پایان نامه :
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی
گرایش آموزش و پرورش ابتدایی
عنوان پژوهش :
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان (درون گرایی و برون گرایی ) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی
شهر میاندوآب در سال تحصیلی 91-90
استاد راهنما : دکتر کامران جباری
استاد مشاور : دکتر رقیه وحدت
پژوهشگر :
نادر اعتمادی
تابستان 91

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان (درون گرایی و برون گرایی) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر میاندوآب اجرا شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده،و از نظر روشهای جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری عبارت ازکلیه معلمان پایه پنجم و کلیه دانش آموزان پایه پنجم شهر میاندوآب درسال تحصیلی 91-90 می باشد. برای گرد آوری داده ها مربوط به ویژگی های شخصیتی معلمان از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ، برای اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از میانگین معدل امتحانات پایانی دانش آموزان پنجم ابتدائی کل کلاس استفاده شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss وبا استفاده از روشهای آماری توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین)وآمار استنباطی(آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون k2 و گرامر )مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
نتایج فرضیه ها به شرح زیراست :
بین ویژگیهای شخصیتی معلمان درونگرا و برونگرا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت مشاهده نگردید.
بین جنسیت معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه ای مشاهده نگردید.
بین سابقه معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه معنی دار وجود دارد.
بین سن معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه معنی دار وجود دارد.
بین تحصیلات معلمان و ویژگی شخصیتی آنان رابطه معنی داروجود دارد.
کلید واژه ها : شخصیت ، ویژگی های شخصیتی معلم ، پیشرفت تحصیلی و پایه پنجم ابتدایی
تقدیم به :
"آنانی که در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم می کوشند"
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از آنجائی که توفیق سپری کردن دوره ای از فراگیری علم و دانش را طی کردم، برخود لازم می دانم مراتب سپاس گزاری خود را از اساتید ارجمند که انجام این پژوهش مرهون کمک های آنهااست اعلام نمایم . بدون شک انجام این پژوهش بدون کمک استاد راهنمای ارجمند و بزرگوار جناب آقای دکتر کامران جباری مقدور نبود و راهنمائیهای خردمندانه ایشان در کلیه مراحل دشواریهای این راه را برایم آسان نمود.
همچنین از زحمات سرکار خانم دکتر وحدت استاد مشاور ارجمندم، که در طول تحقیق از نظرات ارزشمندشان بهره بسیار بردم تشکر می نمایم.
از اساتید فرزانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، به خصوص مدیر گروه محترم رشته علوم تربیتی جناب آقای دکتر شیخ زاده که از محضرشان بهره ها بردم، تقدیر می نمایم.
از همکاریهای ریاست محترم آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب و کلیه مدیران ومعلمان مدارس ابتدائی شهر میاندوآب که در طول اجرای این پژوهش کمال همکاری را داشتند صمیمانه سپاسگزارم.
در پایان از همه عزیزانی که در اجرای پژوهش حاضر متحمل زحمات شده اند کمال امتنان را دارم.
نادر اعتمادی تابستان 1391
فهرست مطالب
عنوان صفحه
صفحه بسم الله.............................................................................................................................
صفحه عنوان................................................................................................................................
صفحه تقدیم................................................................................................................................
صفحه تقدیرو سپاسگزاری............................................................................................................
چکیده مطالب..............................................................................................................................
فهرست مطالب ............................................................................................................................ ح
فهرست جداول............................................................................................................................... ع
فهرست نمودارها.......................................................................................................................... ف
فصل اول: کلیات تحقیق.................................................................................................................. 1
1-1- مقدمه.................................................................................................................................... 2
1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................. 4
1-3 - اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................. 7
1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................ 9
1-4-1 - هدف کلی....................................................................................................................... 9
1-4-2 - هدف جزئی....................................................................................................................... 9
1-5 – فرضیه های تحقیق...................................................................................................................9
1- 6- تعاریف مفهومی واژه ها .......................................................................................................10
2-6- تعاریف عملیاتی متغیرها..........................................................................................................11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشنیه تحقیق.......................................................................................... 12
2-1 - مقدمه................................................................................................................................... 13
2-2- معنا و مفهوم شخصیت ......................................................................................................... 14
2-3- تعاریف شخصیت ................................................................................................................. 16
2-4- تاریخچه ارزیابی شخصیت.................................................................................................... 18
2-4-1- طالع بینی ، کف بینی و جمجمه شناسی............................................................................. 19
2- 5 - عوامل موثر در شکل گیری شخصیت ................................................................................. 24
2-5-1 - عوامل فردی.................................................................................................................. 24
2-5-2 - عوامل محیطی................................................................................................................ 25
2-6 – نظریه زیگموندفروید......................................................................................................... 28
2-7 - ساختار شخصیت...................................................................................................................29
2-8 - ساختار شخصیت انسان از نظر فروید.....................................................................................29
2-8-1- نهاد....................................................................................................................................29
2-8-2 - من یا خود........................................................................................................................ 30
2-8-3- من برتر یا فراخود .............................................................................................................30
2-9 - نظریه ویژگی های شخصیتی از نظر فروید............................................................................ 31
2-10 - مراحل رشد روانی - جنسی از نظر فروید........................................................................... 31
2-10-1 - مرحله دهانی.................................................................................................................. 31
2-10-2 - مرحله مقعدی................................................................................................................ 32
2-10-3 - مرحله آلتی ....................................................................................................................32
2-10-4 - مرحله نهفتگی................................................................................................................ 33
2-10-5- مرحله تناسلی ................................................................................................................ 33
2-11- نظریه ی تحلیلی یونگ .................................................................................................... 33
2-12- ساختار شخصیت از نظریه یونگ....................................................................................... 34
2-12-1- من یا خود...................................................................................................................... 34
2-12-2- ناهشیار فردی................................................................................................................. 34
2-12-3- نا هشیار جمعی.............................................................................................................. 34
2-12-4- صورت های ازلی یا کهن الگو.........................................................................................34
2-12-4-1- پرسونا یا نقاب.............................................................................................................35
2-12-4-2- سایه............................................................................................................................ 36
2-12-4-3- آنیما و

Related posts:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *