عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

– تئوری نمایندگی[1]

یکی از موضوعات مطرح درخصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی درشرکت هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت می باشد معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع  می گردد و در نتیجه  سهامداران  نسبت  به   بهره گیری بهینه ازسرمایه  و ثروت خود توسط  مدیران دچار تردید می شوند ( شلیفر و ویشنی،1997،189) [2].

طبق تعریف جنسن و مک لینگ “ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که براساس آن صاحب کار یا مالک ،  نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند”.

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت می باشد و لذا به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.

براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده پیش روی ریسک معقول در یک شرکت سرمایه گذاری کرده اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن می باشد اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، کوشش های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به کار گرفته نمی گردد و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود

می آید. این معضل که از سال ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه گذاری قرار گرفته می باشد منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی بهره گیری گردد. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و بهره گیری از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده می باشد که از آنها به عنوان هزینه های نمایندگی دانسته می گردد.

بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به گونه معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با در نظر داشتن اینکه حاصل کوشش ها و تدابیر آنان به گونه 100 % نصیب خودشان نمی گردد ممکن می باشد از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند . این وضعیت در شرکتهای بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.

در یک دسته بندی کلی هزینه های نمایندگی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود:

1- هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛

2- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛

3- هزینه های فرصت از دست رفته که می تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی، 1382 ،158)1.

حال که ترکیب سهامداری و به ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی می باشد که می تواند هزینه ها و یا فرصت هایی را در جایگاه های مختلف برای شرکت به وجود آورد بایستی دید چگونه می توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو کوشش های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی الامکان هزینه های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. دراین زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به مطالعه اثر ترکیب مالکیت براین موضوع پرداخته اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داد ه اند (ساک کیون، 2002،89) [3].

[1] – Agency Theory

[2] – Shleifer & Vishny,1997,189

[3] – suk – Kwon ,2002 ,89

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری