قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نسبتهای مالی

نسبت مالی عبارتست از ارتباط ریاضی بین صورت کسر و مخرج کسر و بین ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان (قالیباف اصل، 1384،59)1 .

نسبتهای مالی ممکن می باشد به روشهای متفاوتی طبقه بندی شوند . یکی از طبقه بندی های متداول به تبیین زیر می باشد . ( افشاری ، 1381 ،45)2.

* نسبت های نقدینگی

* نسبت های فعالیت

* نسبت های اهرم مالی ( ساختار سرمایه )

* نسبت های سودآوری

* نسبت های بازار

انواع نسبتهای مالی به تبیین زیر می باشد:

  1. نسبت سرمایه در گردش به دارائی ها: این نسبت از تقسیم سرمایه در گردش به کل دارائی ها بدست می آید. مقصود از سرمایه در گردش تفاوت دارائی های جاری با بدهی های جاری می باشد. در واقع این نسبت بیانگر دارائیهای نقد شرکت به کل سرمایه گذاری انجام شده می باشد ویکی از معیارهای ارزیابی نقدینگی شرکت می باشد و پایین بودن آن برای شرکت می تواند مشکل ساز باشد.
  2. نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائی ها بدست می آید و نشان دهنده قدرت کسب سود دارائی ها(پیش از اثرهای مالیات و وام) می باشد و برای مقایسه شرکت های که از نظر مالیاتی و اهرم مالی در شرایط متفاوت قرار دارند مورد بهره گیری قرار می گیرد.
  3. نسبت فروش به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم فروش خالص به کل دارائی ها محاسبه خواهد گردید، این نسبت کارآئی دارائی ها و فعالیت واحد تجاری را نشان می دهد و از این طریق توانائی به کارگیری کارآمد دارائی ها مشخص خواهد گردید و هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده بهره گیری کارآمد از دارائی می باشد.
  4. نسبت سود و زیان انباشته به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم سود و زیان انباشته به کل دارائی ها بدست می آید در واقع نوعی بازدهی نسبت به دارائی ها می باشد که در گذشته اتفاق افتاده یا کسب شده می باشد و مازاد بر بازده تقسیم شده بین سهامداران می باشد و هر چه این نسبت مثبت باشد نشان دهنده این بوده که شرکت در گذشته بازدهی خوبی داشته می باشد و شرکت موفقی بوده می باشد.
  5. نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها : این نسبت از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها محاسبه خواهد گردید در واقع این نسبت معکوس نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشد هر چه این نسبت بالاتر باشد اندازه بهره گیری از بدهی کمتر بوده و ریسک شرکت پایین می باشد و اگر شرکت بخواهد در آینده قرض بگیرد وام دهندگان تمایل بیشتری به قرض دادن به شرکت می باشد.
  6.  نسبت بدهی جاری به دارائی جاری: این نسبت معکوس نسبت جاری بوده و از تقسیم بدهی جاری به دارائی جاری بدست می آید و این نسبت یکی از معیارهای مهم در ارزیابی توان نقدینگی شرکت می باشد. هر چه مقدار آن بزرگتر از یک باشد بیانگر معضلات نقدینگی در شرکت می باشد.
  7. نسبت سود خالص به کل دارائی ها: این نسبت از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات به کل دارائی ها بدست می آید و به نرخ بازده سرمایه گذاری معروف می باشد. این نسبت نشان دهنده این می باشد که در برابر هر ریال سرمایه گذاری چقدر بازده نصیب شرکت می گردد. این نسبت به گونه ضمنی می گوید که تنها سرمایه گذاری مهم نیست بلکه بازدهی که نصیب شرکت می گردد مهم می باشد و بازده می باشد که به همراه عوامل دیگر برای سهامداران ایجاد ارزش می کند.
  8. نسبت کل بدهی به کل دارایی: این نسبت از تقسیم مجموع بدهی های شرکت اعم از جاری و بلندمدت به مجموع دارائی ها بدست می آید. این نسبت اندازه دارائی های شرکت را که از طریق استقراض تأمین شده می باشد نشان می دهد. از این نسبت غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین ریسک مالی شرکت بهره گیری می گردد. شرکتی که بخش بیشتری از منابع خود را از طریق وام تأمین نموده می باشد احتمال دارد نتواند در آینده اصل و فرع وامهای دریافتی را پرداخت نماید ودر نتیجه با بحران مالی و ورشکستگی روبرو گردد.
  9. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی ها: این نسبت از تقسیم وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی ها بدست می آید وجه نقد حاصل از عملیات یک شاخص کلیدی می باشد که نشان می دهد عملیات واحد انتفاعی تا چه اندازه برای بازپرداخت وامها، حفظ قابلیت های عملیاتی واحد انتفاعی، توزیع سود سهام و سرمایه گذاری های جدید، بدون توسل به منابع تأمین مالی خارجی جریان وجه نقد کافی فراهم کرده می باشد. پایین بودن این نسبت می تواند بیانگر این باشد وجه نقد حاصل از عملیات نمی تواند پوشش دهنده بدهی های شرکت باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری