عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– ابعاد ارزشهای فرهنگی از دیدگاه ترنر وترامپنرز

ترنر وترامپنرز (1993) تحقیقی مشابه با پژوهش هافستده در 12 کشور انجام دادند. البته تمرکز اصلی پژوهش آنان بر ارزشهای زیربنایی فرهنگ در 7 کشور دارای نظام سرمایه داری (آمریکا، انگلستان، سوئد، هلند، آلمان، فرانسه وژاپن) بوده می باشد. ترنر و ترامپنرز با پژوهش خود هفت ارزش فرهنگی برای جوامع سرمایه داری معرفی کردند که به تبیین زیر می باشد(عبدلی و رویایی ،1388،76)1.

  • عام گرایی در برابر خاص گرایی
  • تجزیه در برابر ترکیب،
  • فردگرایی در برابر جمع گرایی،
  • درون مداری در برابر برون مداری ،
  • توالی زمانی در برابر تقارن زمانی
  • در نظر داشتن وضعیت اکتسابی در برابر در نظر داشتن وضعیت انتسابی افراد،
  • برابری در برابرسلسله مراتب طبقاتی،

عام گرایی در برابر خاص گرایی: عام گرایی بیانگر تمایل جوامع به تدوین واجرای قوانین، نظامنامه ها، رویه ها، وتوجه به کارهای عادی می باشد که باعث سامان یافتن عملیات سازمانها در جهت کسب ثروت می گردد. درمقابل، خاص گرایی نشاندهنده ی تمایل جوامع برای توجه وحمایت از موارد استثنایی با در نظر داشتن استحقاق وشایستگی آنها (صرف نظر از قانون) می باشد.

تجزیه در برابر ترکیب: تجزیه گرایان عملیات سازمان را به صورت وقایع، اقلام، ارقام ووظایف واحدها تجسم می کنند. در حالی که، تأکید جوامع تجمع گرا بر کل سیستم وسعی می گردد تا کل سیستم دارای شکل، طرح وسازماندهی مناسب باشد. مدیران تجمع گرا خواهان شکلدهی وتجمیع عملیات در غالب الگوها، روابط و…  می باشند.

فردگرایی در برابر جمع گرایی: تمرکز اصلی جوامع فردگرا بر حفظ حقوق فردی وتأکید جوامع جمع گرا بر حفظ منافع جامعه می باشد. مدیران فردگرا، به افزایش انگیزه، پاداش، ظرفیتها، وویژگی های فردی کارکنان خود توجه دارند. درحالی که، مدیران جمع گرا بر بهبود شرکت (به گونه کلی) از طریق جلب مساعدت وهمیاری اعضای سازمان تأکید دارند.

درون مداری پیش روی برون مداری: این بعد به منبع تعیین کننده مسیر حرکت، تصمیم ها وهدف های جوامع تصریح دارد. یعنی، با این منابع، قضاوتها، تصمیم ها، وتعهدات نشأت گرفته از داخل خود جامعه (عوامل درون مرزی می باشد ویا از تقاضاها وروندهای خارج از آن جامعه (عوامل برون مرزی) منتج می گردد.

توالی زمانی در برابر تقارن زمانی: این بعد، گویای ترکیب زمانی انجام امور در جوامع مختلف می باشد. اختلاف این دو دیدگاه در این می باشد که آیا یک کار خاص آنقدر مهم می باشد که سریعتر از کارهای دیگر انجام گردد یا اینکه کارها همه یکسانند ومی توان چند کار را هم زمان با هم انجام داد. در جوامعی که معتقد به توالی زمانی هستند، امور مهم سریعتر انجام می گردد. اما در جوامعی که معتقد به تقارن زمانی هستند، هیچ کاری بردیگری اولویت ندارد وهمه آنها یکسان فرض می گردد(عبدلی و رویایی ،1388،75)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید