عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ ‌[1]‌ مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خصوصیات‌ کیفی‌ به‌ خصوصیاتی‌ اطلاق‌ می گردد که‌ موجب‌ می گردد اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ برای‌ بهره گیری‌کنندگان‌ در راستای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مفید واقع‌ گردد. بعضی‌ خصوصیات‌ کیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ و بعضی‌ دیگر به‌ چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می گردد.

خصوصیات‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، ” مربوط‌ بودن[2]‌ ” و ” قابل‌ اتکابودن[3]‌ ” می باشد‌. هرگاه‌ اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می گردد که‌ برتصمیمات‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌ ، حال‌ یا آینده‌ یا تائید یا تصحیح‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ گردد .

کیفیت‌ “اهمیت[4]‌”

اهمیت‌ یک‌ کیفیت‌ آستانه‌ای‌ می باشد‌. اهمیت‌ به‌ جای‌ اینکه‌ یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ اصلی‌ لازم‌ برای‌ اطلاعات‌ باشد یک‌ نقطه‌ انقطاع‌ می باشد‌ و بایستی قبل‌ از سایر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مورد توجه‌ قرار گیرد. اگر اطلاعات‌ بااهمیت‌ نباشد نیازی‌ به‌ مطالعه‌ بیشتر آن‌ نیست‌.

اطلاعاتی‌ بااهمیت‌ می باشد‌ که‌ بتواند برتصمیمات‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ که‌ برمبنای‌ صورتهای‌ مالی‌ اتخاذ می گردد ، تأثیر گذارد . اگر اطلاعات‌، نادرست‌ ارائـه‌ گردد یا حذف‌ گردد ، اهمیت‌ ارائـه‌ نادرست‌ یا حذف‌ اطلاعات‌ ، به‌ اندازه‌ و ماهیت‌ قلم‌ مورد بحث‌ براساس‌ قضاوتی‌ که‌ در شرایط‌ مربوط‌ اعمال‌ می گردد ، بستگی‌ دارد . جنبه‌هایی‌ از ماهیت‌ که‌ برقضاوت‌ در مورد اهمیت‌ یک‌ قلم‌ تأثیر می‌گذارد شامل‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ به وجودآورنده‌ آن‌ و نیز سرفصلهای‌ خاص‌ صورتهای‌ مالی‌ و افشائیاتی‌ می باشد‌ که‌ تحت‌ تأثیر قرار گرفته‌ می باشد‌.

مواردی‌ که‌ بایستی مدنظر قرار گیرد شامل‌ سایر عناصر صورتهای‌ مالی‌ در کلیت‌ آن‌ و دیگر اطلاعات‌ دردسترس‌ بهره گیری‌کنندگان‌ می باشد‌ که‌ بتواند بر ارزیابی‌ آنها از صورتهای‌ مالی‌ تأثیر گذارد. این‌ امر به‌ گونه مثال‌ متضمن‌ ملاحظه‌ تأثیر آن‌ قلم‌ برارزیابی‌ روندهاست‌. در مورد دو یا چند قلم‌ مشابه‌، اهمیت‌ مجموع‌ و نیز تک‌تک‌ آنها بایستی مدنظر قرار گیرد.

مربوط‌ بودن‌[5]

اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می گردد که‌ برتصمیمات‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌ ، حال‌ یا آینده‌ یا تائید یا تصحیح‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ گردد .

ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌

” اطلاعات‌ مربوط‌ ” ، یا دارای‌ ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و یا حائز ارزش‌ تأییدکنندگی‌ می باشد‌ . نقشهای‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ اطلاعات‌ به‌ هم‌ مربوط‌ می‌باشند. به‌ گونه مثال‌، اطلاعات‌ در مورد سطح‌ و ساختار فعلی‌ داراییهای‌ واحد تجاری‌، برای‌ بهره گیری‌کنندگانی‌ که‌ کوشش‌ دارند توان‌ واحد تجاری‌ را در بهره گیری‌ از فرصتها و واکنش‌ به‌ شرایط‌ نامطلوب‌ پیش‌بینی‌ کنند، دارای‌ ارزش‌ می باشد‌. همین‌ اطلاعات‌ دارای‌ تأثیر‌ تأییدکنندگی‌ در مورد پیش‌بینی‌های‌ گذشته‌ مثلاً درمورد‌ ساختار واحد تجاری‌ و ماحصل‌ عملیات‌ می‌باشد.

اطلاعات‌ در مورد وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ گذشته‌ اغلب‌ برای‌ پیش‌بینی‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ آتی‌ و سایر موضوعات‌ مورد علاقه‌ مستقیم‌ بهره گیری‌کنندگان‌ از قبیل‌ پرداخت‌ سود سهام‌ و دستمزد، تغییرات‌ در بهای‌ اوراق‌ بهادار و توانایی‌ واحد تجاری‌ جهت‌ ایفای‌ تعهدات‌ خود در سررسید، مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد. برای‌ اینکه‌ اطلاعات‌ دارای‌ ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ باشد نیازی‌ نیست‌ که‌ در قالب‌ یک‌ پیش‌بینی‌ صریح‌ ارائه‌ گردد. معهذا توان‌ پیش‌بینی‌ براساس‌ صورتهای‌ مالی‌ تحت‌ تأثیر نحوه‌ نمایش‌ اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ارتقا می‌یابد. به‌گونه مثال‌ هرگاه‌ اقلام‌ غیرمعمول‌، غیرعادی‌ و غیر تکراری‌ درآمد یا هزینه‌ جداگانه‌ افشا گردد، ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ صورتهای‌ عملکرد مالی‌ افزایش‌ می‌یابد.

[1]-Qualitative characteristics of information

[2]-Relevance

[3]-Reliability

[4]-Materiality

[5]-Relevance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری