عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب(گجراتی، 1383،72)1

الگوی خوب بایستی دارای ویژگی های زیر باشد:

کمی منطقی متغیرهای اظهار کننده الگو

این اصل می گوید که الگو زمانی با ارزش و مهم خواهد بود که مقدار زیادی از تغییرات را به وسیله مقدار کمی از متغیرها تبیین دهد. به بیانی دیگر برای دریافتن اساسی پدیده تحت مطالعه، تنها بایستی متغیرهای کلیدی را در تحلیل وارد نمود.

قابلیت تشخیص

این اصل حکم می کند که برای مجموعه داده های معین، پارامترهای تخمین زده شده بایستی مقادیر منحصر به فردی را به دست دهند. به بیانی دیگر تنها یک تخمین برای هر پارامتر مشخص به دست آید.

خوبی برازش

نظر به اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون، اظهار تا حد امکان تغییرات در متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ در الگو می باشد. پس الگو، زمانی به عنوان یک الگوی خوب مدنظر قرار می گیرد که این اظهار که به وسیله  اندازه گیری می گردد.حتی الامکان بالا باشد.

سازگاری با تئوری

ممکن می باشد الگو علی رغم داشتن R بالا، به علت اشتباه بودن علائم یک یا چند ضریب آن الگوی خوبی نباشد، به بیانی دیگر علامت ضرایب الگو بایستی با مفاهیم تئوری سازگار باشد.

 

 

قدرت تعمیم دهی و پیشگیری

تنها آزمون مناسب برای اعتبار الگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت می باشد. اما این سوُال مطرح می گردد که مگر R بالا دلالت بر قدرت تعمیم دهی الگو ندارد؟ جواب این سؤال مثبت می باشد و بایستی گفت که این قدرت اظهار شده توسط R فقط در ارتباط با یک نمونه و برای آن نمونه معین مدنظر می باشد و آن چیز که که در اینجا مدنظر می باشد قدرت پیش بینی و تعمیم دهی برای دوره ای خارج از دوره نمونه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری