مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

چکیده:

مانند مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات تصریح نمود. مانند  اقلام گزارش شده در صورتهای مالی تحت عنوان کلی دارایی های ثابت که اساساً دارای ماهیتی متفاوت از سایر دارایی ها و یا حتی سایر اقلام صورتهای مالی می باشد می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. در این پژوهش به مطالعه وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در صورتهای مالی پرداخته ایم. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، بایستی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی وجود ارتباط همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجیده ایم و پس از طی فرآیند پژوهش و تایید شدن فرضیات پژوهش مشخص گردید که بین ارزش گزارش شده دارایی نامشهود و سرقفلی به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته در یک دوره 5 ساله بین سالهای 1384 تا 1388 همبستگی مثبت معنادار وجود داشته می باشد.

واژگان کلیدی: دارایی های نامشهود، دارایی‌ ، سرقفلی، قابلیت اعتماد، مربوط بودن

 

مقدمه:

استانداردهای حسابداری هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به بهره گیری کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند. همچنین اطلاعات حسابداری دارای ویژگی های کیفی خاصی می باشد. مانند مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات تصریح نمود. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آن چیز که در این پژوهش اهمیت داشته می باشد، مطالعه وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، بایستی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر بایستی تحت یک ارتباط همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری