عنوان کامل پایان نامه :

 قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

6-3-2 تداوم فعالیت :

کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری معروف به IASC ، فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف می کنند.

«فرض براینست که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت می باشد یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به اظهار دیگر فرض می گردد که نه قصد بر این می باشد که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده گردد و نه ضرورت این کار احساس می گردد»

«بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اینطور اظهار می دارد» در تهیه صورتهای مالی ، فرض بر این می باشد که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاً دوه ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگر خلاف آن تصریح گردد. پس داراییها و بدهیها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می گردد. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ، واحد مورد رسیدگی ممکن می باشد قادر به بازیافت داراییها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ  و سررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن می باشد تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری گردد ( استانداردهای حسابرسی 1379 ).1

تعریف تداوم فعالیت به تبیین کمیته استانداردهای بین المللی تأکید بر استمرار شخصیت واحد تجاری دارد اصولاً نقطه مقابل وضعیتی می باشد که یک شرکت برای انجام کاری ، به ثمر رساندن یک دادوستد مهم تشکیل می گردد و پس از خاتمه دادوستد عمر شرکت خاتمه می یابد. مثل قرارداد مشارکت مدنی بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد. چنین شرکتی ، بیشتر از زمان لازم کار تداوم فعالیت نخواهد داشت ( مسیح آبادی ، 1373 ،89)2.

 

7-3-2 فرض تداوم فعالیت:

یک فرض مسلم به نام تداوم فعالیت هست و بر این اساس قرار دارد که واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرحها ، تعهدات و فعالیتهای جاری خود تحقق بخشد. این فرض مسلم یا امر بدیهی مبتنی بر این فرض می باشد که انتظار نمی رود واحد اقتصادی در آینده ای قابل پیش بینی منحل گردد و از این رو ، واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی نامحدود به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چنین فرضی که نشان از ثبات وضعیت واحد اقتصادی دارد، منعکس کننده انتظارهای همه گروههای ذینفع در واحد اقتصادی می باشد. از این رو، صورتهای مالی تنها یک چشم انداز موقعی از وضعیت مالی شرکت ارائه  می کنند و تنها بخشی از یک سلسله گزارشهای مستمر می باشند.

به استثنای شرایط انحلال ، بهره گیری کننده اطلاعات مزبور را بدین گونه تفسیر خواهد نمود که براساس این فرض که واحد اقتصادی ادامه فعالیت خواهد داد، تهیه وارثان شده می باشد.

بر همین اساس اگر یک واحد اقتصادی دارای عمری محدود باشد، گزارشهای ارائه شده و دادهای مربوط به زمان قطع فعالیت و ماهیت انحلال را مشخص خواهند نمود . تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بدیهی ، این دیدگاه را توجیه می کند که ارزش دارائیها براساس شرایط عدم انحلال تعیین گردد و از این رو ، برای ثبت استهلاک نیز مبنایی را ارائه می نماید.

نخست ، نظر به اینکه در تعیین ارزش داراییها ، به کارگیری ارزش جاری و ارزش تسویه مناسب نمی باشد . پس بر پایه فرض مسلم تداوم فعالیت تعیین ارزش بسیاری از اقلام با بهره گیری از ارزشهای تاریخی انجام می شود، دوم، داراییهای ثابت و نامشهود در طول عُمر مفید خود ( نه در دوره ای کوتاهتر و انحلال زود هنگام ) مستهلک می شوند.

همچنین براساس فرض مسلم تداوم فعالیت ، می توان درمورد تئوری انتفاع استدلال نمود. انتظار سودهای آینده مدیران را تشویق می نماید که به آینده نگاه کنند و در سرمایه گذاران ایجاد انگیزه نماید تا سرمایه واحد اقتصادی را تأمین نمایند. برای توجیه تئوری انتفاع ، تداوم فعالیت ( یعنی دوام نامحدود شخصیت حسابداری ) ضروری می باشد. بسیاری از نظریه پردازان حسابداری فرض تداوم فعالیت را یک عرف لازم و ضروری در حسابداری به حساب می آورند . پیتون و لیتلتون به اظهار ساده ابراز می نمایند که اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع گردد ، توان این را نخواهیم داشت که برای حسابداری مبنایی را ارائه نمایم. ( ریاحی بلکویی ، 1381 ،26)[1].

با این حال کلیه نظریه پردازان موافق فرض تداوم فعالیت نمی باشند و تعدادی نسبت به این فرض مسلم نیز ایرادی گرفته اند مانند فرمگن دیدگاه خود را در  مورد تداوم فعالیت اینگونه اظهار می کند . تداوم فعالیت « نتیجه » یا « یک قضاوت » می باشد و یک « فرض » نمی باشد. و بر پایه همین دیدگاه ابراز می کند « براساس مدارک و شواهدی که معلوم می باشند واحد اقتصادی به گونه ای به تصور می آید که فعالیت نامحدود دارد و ارائه چنین دیدگاهی براساس فقدان مدارک و شواهدی که بیانگر علت باشند قرار ندارد» ( فرمگین ، 1968 ،89)[2].

 

[2]-Frmigen,1968,89

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری