مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

–  فردگرایی و جمع گرایی در مدرسه

ارتباط بین فرد وگروه که در سالیان اولیه زندگی در زهن خودآگاه بچه در خانواده ایجاد شده می باشد در مدرسه بیشتر توسعه یافته و تقویت می گردد. این موضوع در رفتار کلامی کاملاً قابل رؤیت می باشد. در زمینه همکاری توسعه ای، غالباً اتفاق می افتد که معلمانی از فرهنگ های فردگراتر به محیط های جمع گراتر می طریقه. یک شکایت ویژه این قبیل معلمان این می باشد که دانش آموزان حتی هنگامی که معلم سؤالی را در کلاس مطرح می نماید صحبت نمی کنند، برای دانش آموزانی که خود را عضو یک گروه تصور می نمایند، صحبت کردن بدون تأیید گروه، کاری غیر منطقی می باشد، اگر معلم از دانش آموزان بخواهد که صحبت کنند، او بایستی شخصاً یک دانش آموز را مورد خطاب قرار دهد.

دانش آموزان فرهنگ جمع گرا از صحبت کردن در یک گروه بزرگ تر بودن حضور معلم دچار تردید می شوند، به ویژه اگر این گروه ها از افراد نسبتاً غریبه تر تشکیل شده باشند، یعنی اعضایی خارج از گروه خودی. این تردید و تأمل در گروه های کوچک تر کاهش می یابد.من، شخصاً زمانی که در یک کلاس جمع گرا درس   می دادم از دانشجویان خواستم صندلی های شان را برگردانند و گروه های سه نفره تشکیل دهند و با این اقدام مشارکت بالایی را به دست آوردم.

 

من از دانشجویان خواستم در مورد یک سؤال، پنج دقیقه صحبت نمایند و تصمیم بگیرند که چه کسی پاسخ های مشترک آنها را به کلاس ارائه نماید. بدین وسیله دانشجویان فرصتی برای توسعه پاسخ های گروهی و احساس آرامش که در جلوی کلاس صحبت می کردند به دست آورند. زیرا آنها به عنوان نماینده یک گروه کوچک اقدام می نمودند. من متوجه شدم که در تمرینات بعدی دانشجویان سخنگوی گروه شان را به صورت چرخشی انتخاب می نمودند. قرار دادن نوبت در فعالیت های گروهی عادتی می باشد که در بسیاری از فرهنگ های جمع گرا هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در یک جامعه فردگرا، واگذاری وظایف و تکالیف مشترک برای شکل گیری گروه های جدید نسبت به جوامع جمع گرا به سادگی انجام می پذیرد. در خصوص این مورد آخر، دانش آموزانی که با معلمان یا سایر کادر رسمی مدرسه دارای یک زمینه نژادی یا خانوادگی یکسانی هستند رفتاری مبتنی بر این پیش زمینه را ترجیح خواهند داد.در جوامع فردگرا این موضوع جانبداری قومی بوده و به شدت غیراخلاقی می باشد اما در محیط جمع گرا، اگر با اعضای گروه خود بهتر از دیگران رفتار نشود امری غیراخلاقی می باشد( فرهنگی ،1386،70)1 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید