عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ثبات‌ رویه‌[1]

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ مستلزم‌ این‌ امر می باشد‌ که‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ اثرات‌ مالی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در هر دوره‌ حسابداری‌ و از یک‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد با ثبات‌ رویه‌ انجام‌ گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌ توسط‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ حفظ‌ گردد. اگرچه‌ برای‌ نیل‌ به‌ قابل‌ مقایسه‌بودن‌، ثبات‌ رویه‌ لازم‌ می باشد‌ اما همیشه‌ به‌ خودی‌ خود کافی‌ نیست‌. به‌گونه مثال‌ در دوران‌ تورمی‌ هرگاه‌ دو واحد تجاری‌ که‌ شرایط‌ اقتصادی‌ و عملکرد آنها عیناً مشابه‌ می باشد‌ از مبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ داراییها بهره گیری‌ کنند، درصورت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ خود در زمانهای‌ مختلف‌ نتایج‌ متفاوتی‌ را گزارش‌ خواهند نمود.

افشاء[2]

یکی‌ از پیش‌ شرطهای‌ قابل‌ مقایسه‌بودن‌، افشای‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ بکار رفته‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و همچنین‌ افشای‌ هرگونه‌ تغییرات‌ در آن‌ رویه‌ها و اثرات‌ چنین‌ تغییراتی‌ می‌باشد. بهره گیری‌کنندگان‌ بایستی قادر باشند تفاوت‌ بین‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ برای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ را که‌ توسط‌ یک‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌های‌ مختلف‌ بکار گرفته‌ شده‌ و رویه‌هایی‌ را که‌ توسط‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ اتخاذ شده‌ می باشد‌، تشخیص‌ دهند.

از آنجا که‌ بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ علاقه‌مند به‌ مقایسه‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ در طول‌ زمان‌ می‌باشند، ارائـه‌ اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ برای‌ حداقل‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ قبل‌ ضرورت‌ دارد.

قابل‌ فهم‌ بودن‌[3]

یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ مهم‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ این‌ می باشد‌ که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ بهره گیری‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.

ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌

یک‌ عامل‌ مهم‌ در قابل‌ فهم‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ نحوه‌ ارائـه‌ آنهاست‌. برای‌ اینکه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ می باشد‌ که‌ اقلام‌ به‌نحوی‌ مناسب‌ در یکدیگر ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ گردد.

توان‌ بهره گیری‌کنندگان‌

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صورتهای‌ مالی‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ بهره گیری‌کنندگان‌ مختلفی‌ که‌ از درجات‌ مختلف‌ آگاهی‌ از فعالیتهای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و نحوه‌ حسابداری‌ برخوردارند، تهیه‌ می گردد. معهذا اطلاعات‌ مالی‌ عموماً براساس‌ این‌ فرض‌ که‌ بهره گیری‌کنندگان‌ از آگاهی‌ معقولی‌ در مورد فعالیتهای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و نحوه‌ حسابداری‌ برخوردارند و اینکه‌ مایل‌ به‌ مطالعه‌ اطلاعات‌ با کوشش‌ معقولی‌ هستند، تهیه‌ می گردد. درعین‌حال‌، اطلاعات‌ پیچیده‌ای‌ که‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ مربوط‌ تلقی‌ می گردد نباید به‌ بهانه‌ مشکل‌بودن‌ درک‌ آن‌ توسط‌ بعضی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ از صورتهای‌ مالی‌ حذف‌ گردد، گرچه‌ این‌ گونه‌ اطلاعات‌ نیز بایستی حتی‌المقدور به‌ گونه‌ای‌ ساده‌ ارائه‌ گردد.

[1]-Consistency

[2]-Disclosure

[3]-Understandability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری