مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

مزایا‌ :

1ـ ثروت ایجاد شده در طی عمر تجاری شرکت را مطالعه می کند .

2ـ مشکل اندازه شرکت را تعدیل می کند .

معایب :

1ـ وابستگی به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  برای اندازه گیری عملکرد و برنامه های تشویقی ممکن می باشد که به تصمیمات سرمایه گذاری بدی بیانجامد .

2ـ نمی توان فهمید که نرخ بازده سرمایه گذاری از هزینۀ سرمایه بیشتر می باشد یا خیر .

3ـ نمی توان گفت که چه زمانی ارزش ایجاد می گردد .

4ـ تورم نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  را مخدوش می کند و موجب تفسیر غلط می گردد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

ب ) معیارهای داخلی

1ـ ب ) جریان نقدی [1]

2ـ ب ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار[2]

3ـ ب) سود اقتصادی [3]

4ـ ب ) ارزش افزوده اقتصادی

1ـ ب) جریان نقدی

کپلند تفاوت بین جریان نقدی شرکت و جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و همچنین ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام را برجسته نمود . جریان نقدی شرکت مربوط به جریان نقدی کل شرکت (یا پروژه)و جریان نقدی حقوق صاحبان سهام مربوط به جریان نقدی در ارتباط با سهامدار می باشد و جریان نقدی آزاد چنین تعریف می گردد.

FCF = NOPAT + سرمایه گذاری در دارایی ها – هزینه های غیر نقدی

براساس این تعریف ارزش شرکت عبارت می باشد از :

ارزش فعلی جریانات نقدی بعد از دوران پیش بینی شده + ارزش فعلی جریانات نقدی دوره پیش بینی شده = ارزش شرکت

بدهی _ ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام

 

2ـ ب ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار

این تجزیه و تحلیل اولین بار توسط راپاپورت مطرح گردید . فرض SVA این می باشد که تغییرات موجود در اجزاء جریانات نقدی آزاد در طی یکسال نسبت به سال گذشته همگی تابعی از تغییرات فروش می باشد و به تغییرات فروش بستگی دارد . از نظر وی 7 عامل در ایجاد ارزش سهیم اند که عبارتند از :

1ـ نرخ رشد فروش شرکت

2ـ حاشیه سود عملیاتی

3ـ نرخ مالیات

4ـ سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

5ـ اندازه سرمایه در گردش مورد نیاز

6ـ افق برنامه ریزی

7ـ نرخ بازده مورد انتظار

برای تخمین جریان نقدی ، راپاپورت فرض نمود که در صد ثابتی از رشد در اندازه فروش شرکت هست و حاشیه سود عملیاتی نیز درصد ثابتی از اندازه فروش شرکت می باشد و مالیات نیز درصد ثابتی از سود عملیاتی می باشد . به این ترتیب سرمایه در گردش نیز تابعی از افزایش در اندازه فروش می باشد . راپاپورت بر این باور بود که تمامی عوامل از جریانات نقدی شرکت مرتبط با فروش می باشد .

که ارزش شرکت در روش SVA به تبیین ذیل محاسبه می گردد

ارزش فعلی سرمایه گذاریهای غیر عملیاتی مانند اوراق دولتی + ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از تولید = ارزش شرکت

بدهیها – ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام

مزایا :

1ـ سادگی در یادگیری

2ـ سازگاری با ارزیابی سهام بر مبنای جریانهای نقدی .

3ـ مشخص کردن محرک های ارزش (Value Driver) (7 عامل)

معایب :

1ـ در نظر گرفتن درصد ثابتی رشد در محرک های ارزش با واقعیت منافات دارد .

2ـ ممکن می باشد باعث گمراهی در انتخاب هدف گردد .

3ـ دسترسی به داده ها در بعضی از شرکتها مشکل می باشد (گلن[4]،1998، 608) .

[1] – Cash Flow(CF)

[2] – Shareholder Value Analysis (SVA)

[3] – Economic Profit(EP)

[4]– Glen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری