مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

چکیده

در این پژوهش به مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای می باشد که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به علت های مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این تفاصیل بهره گیری کنندگان ازصورتهای مالی بایستی آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آن چیز که در این پژوهش مورد مطالعه وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. بهره گیری مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و تاثیر بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در ارتباط با تکرار این پدیده می باشد.

 در این پژوهش با بهره گیری از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار  مقطع زمانی (86، 85، 84، 83) با بهره گیری از مدلهای رگرسیون لوجستیک تک متغیره بر مبنای دادههای مقطعی به مطالعه و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده می باشد. جهت ارائه مدل بهینه از رگرسیون لوجستیک چند گانه بهره گرفته شده  جهت آزمون فرضیه های پژوهش در هر مقطع زمانی از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهینه از آزمون خی 2 بهره گیری شده می باشد.از آماره R2 جهت مطالعه اندازه تغییرات متغیر وابسته که ناشی از تغییرات متغیرهای توضیحی می باشد بهره گرفته شده می باشد.

یافته­های پژوهش نشان می دهد که تغییر در اعضاء هیات مدیره در تمامی سالهای مورد مطالعه پژوهش(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسی در مقطع زمانی1383 بر تغییرحسابرسان مستقل تاثیر مثبت داشته می باشد.  اما تاثیر سایر متغیر ها در طی سالها مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفته می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید