عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– فاصله قدرت در محیط کار

اغلب افراد زندگی کاری شان را در اوج جوانی شروع می نمایند، یعنی بعد از زمانی که تجربیاتی را در خانواده ومدرسه کسب نموده اند.

تأثیر والد- بچه ومعلم- دانش آموز اکنون به وسیله تأثیر کارفرما- زیردست جایگزین گردیده می باشد، وتعجبی ندارد که طرز تلقی ها نسبت به والدین، به ویژه پدران ونسبت به معلمان که بخشی از برنامه ذهنی ما هستند به کارفرمایان منتقل می گردد.

در وضعیت فاصله قدرت بالا مافوق ها وزیردستان همدیگر را نابرابر در نظر می گیرند، سیستم سلسله مراتب مبنای این نابرابری موجود می باشد. سازمان های متمرکز از نظر قدرت تا حد ممکن در دست چند نفر می باشند زیردستان انتظار دارند که به آنها بگویند چه کاری بایستی انجام دهند. تعداد زیادی پرسنل نظارتی وجود دارند که از ساختارهای بلند سلسله مراتبی به یکدیگر گزارش می دهند: سیستم های حقوقی شکاف های وسیعی بین افراد بالایی وپایینی سازمان نشان می دهند. کارگران به نسبت فاقد تحصیلات هستند وکار یدی جایگاه بسیار پایین تری نسبت به کار دفتری دارد. مافوق ها دارای قوانین حمایتی هستند وقرار دادهای بین مافوق ها وزیردستان به نظر می رسد که به نفع مافوق ها می باشند. یک کارفرمای ایده آل از دیدگاه زیردستان یک آدم مستبد خیرخواه یا یک پدر خوب می باشد. پس از تجربیاتی با پدران بد، آنها ممکن می باشد از نظر ایدئولوژیکی اقتدار کارفرما را کاملاً نپذیرند، در صورتی که در اقدام آن را می پذیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شرایط فاصله قدرت کم زیردستان ومافوق هایشان تقریباً با همدیگر به صورت برابر رفتار می نمایند: سیستم سلسله مراتبی صرفاً نابرابری تأثیر ها را می رسانند وبرای متقاعد شدن ایجاد شده اند، ونقش ها ممکن می باشد تغییر یابند، به نحوی که شخصی که امروز زیردست من می باشد ممکن می باشد فردا کارفرمای من باشد.

سازمان ها نسبتاً غیر متمرکز هستند، ودارای هرم های مسطح وتعداد محدودی پرسنل نظارتی می باشند. فاصله حقوقی بین شغل های بالا وپایین تقریباً کوچک می باشد، کارگرها کاملاً شایسته هستند وشغل هایی که نیازمند مهارت های بالا دستی هستند نسبت به شغل های دفتری با مهارت پایین در جایگاه بالاتری قرار دارند. امتیازات ویژه برای بالا دستی ها اساساً نامطلوب می باشد وهمگان بایستی از پارکینگ، سرویس بهداشتی وبوفه یکسانی بهره گیری نمایند. زیردستان بایستی به راحتی به مافوق ها دسترسی داشته باشند وکارفرمای ایده آل یک دموکرات دارای منابع می باشد (وبنابراین مورد تکریم هم باشد) انتظار می رود با زیردستان قبل از اتخاذ هر تصمیمی که بر کارشان تأثیر گذار می باشد مشورت گردد اما آنها بایستی بپذیرند که کارفرما تصمیمات نهایی را اخذ خواهد نمود( فرهنگی ،1386،67)1 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری