مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

در این فصل به مطالعه متدلوژی (روش پژوهش)، نحوه گردآوری و محاسبه متغیرهای مورد نیاز پژوهش اختصاص دارد. در انتخاب موضوع و فرضیات پژوهش کوشش شده که ضمن در نظر گرفتن اهمیت کاربردی پژوهش، طرح مسئله بگونه ای صورت گیرد که بصورت عملی قابل اجرا و مطالعه باشد. تا بدین طریق امکان اندازه گیری و آزمون فرضیه ها فرآهم آمده وارزش عملی آن نیز محفوظ بماند. در این پژوهش آغاز اطلاعات از طریق نرم افزار و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل لازم روی داده های صورت گرفته می باشد. بر این اساس مطالب این فصل شامل فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها، دوره زمانی پژوهش ،جامعه آماری، نمونه آماری، اطلاعات موردنیاز و نحوه جمع آوری آنها و تحلیل آماری داده های پژوهش مورد بحث قرار می گیرند.

 

2-3) جامعه آماری

به دلیل کیفیت ودسترسی آسانتر به اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-3) نمونه آماری

از دیگر جنبه های مهم در بهره گیری از روشهای آماری حجم نمونه مورد بهره گیری می باشد که با افزایش حجم آن می توان درجه دقت و صحت استنتاج آماری را بالا برد.

با در نظر داشتن قلمرو زمانی، شرکت های انتخاب شده بایستی برای دوره 5 ساله از ابتدای سال مالی 1384 تا پایان سال مالی سال 1388 مورد مطالعه پژوهش، صورت های مالی خود را به بورس ارائه کرده باشند لذا با در نظر داشتن موارد مذکور نمونه بر این اساس انتخاب شده می باشد.

1-شرکت قبل از سال 1384 عضو بورس بوده باشد.

2- برای دوره زمانی سال 1384 الی 1388 صورتهای مالی را تهیه و به بورس ارائه نموده باشد.

3- در طول دوره پژوهش بیشتر از 6 ماه و قفه معاملاتی نداشته باشد.

4-صورتهای مالی منتهی  به سال مالی 29/12 باشد.
5- شرکتهایی که در طول دوره پژوهش دوره مالی شان تغییر نکرده باشد.

روش نمونه گیری پژوهش حاضر به صورت نمونه گیری کامل بوده و شامل تمام اعضاء جامعه آماری می باشد مگر شرکتهایی که اطلاعات آنها جهت محاسبه متغیر در دسترس نباشد یا امکان محاسبه متغیرها بر آنها ممکن نباشد لذا کلیه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده می باشد که در نهایت پس از مطالعه صورتهای مالی تنها به اطلاعات 88 شرکت دسترسی پیدا کرده و همین تعداد شرکت به عنوان نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. به تعبیری نمونه گیری انجام شده دراین پژوهش، از این دیدگاه که شرکتهایی انتخاب شده اند که ویژگی های مورد نظر را داشته باشند، سیستماتیک و هدفمند بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری