تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه­گذاران خارجی

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین المللی بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل مطالعه می باشد که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت ها مورد توجه قرار می گیرد. به موازات گسترش جهانی سازی در بازارهای مالی، تأثیر سرمایه گذاران خارجی در شرکت ها بیشتر و پررنگ تر می گردد.

به زعم بعضی صاحب نظران به علت های مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت میتواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:

– اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛

– افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛

– ورود سرمای ههای جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛

– تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،2002،125) [1].

 

1-4-4-2-2 قانون تشویق و طرفداری سرمایه­گذاری خارجی  

از سال 1334، قانون جلب و طرفداری سرمایه­های خارجی، چارچوب قانونی سرمایه­گذاری خارجی در ایران بوده می باشد. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و طرفداری سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و طرفداری سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و طرفداری سرمایه­های خارجی گردید.

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه­گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و طرفداری سرمایه گذاری­های خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت­های اقتصادی درکشور می­باشد. در حالیکه به سرمایه­گذاران بالقوه توصیه می­گردد تا نسبت به قوانینی که مستقیماً به منافع آنان مربوط می­گردد آگاهی کامل داشته باشند. آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت­ها (قانون تجارت)، ثبت شرکت، شعب و نمایندگی­های خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، طرفداری از مالکیت معنوی و صنعتی ، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری می باشد، نیز مورد تائید قرار می­گیرد.

 

2-4-4-2-2 جایگاه قانون تشویق و طرفداری سرمایه­گذاری خارجی

از سال 1334،چارچوب قانونی سرمایه­گذاری خارجی در ایران قانون جلب و طرفداری سرمایه­های خارجی بوده می باشد. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه­گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و طرفداری سرمایه­گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال 1381به تصویب رسید. قانون تشویق و طرفداری سرمایه­گذاری خارجی جانشین قانون جلب و طرفداری سرمایه­های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه­گذاران خارجی در ایران گردیده می باشد .

بعضی از پیشرفت­های حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه­گذاری­های خارجی عبارتند از:

  • گسترش حوزه فعالیت سرمایه­گذاران خارجی مانند  امکان­پذیر شدن سرمایه­گذاری در زیرساخت­ها،

[1] – Campbell ,2002,125

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری