عنوان کامل پایان نامه :

 قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هدف پیش بینی:

 کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد.

 

1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی

بطورکلی تکنیک های پیش بینی به دو گروه روشهای کیفی پیش بینی و کمی پیش بینی تقسیم می شوند

روشهای کیفی پیش بینی:

این روش در بردارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصان می باشد. چنین روشهای پیش بینی معمولاً وقتی که داده های مربوط به گذشته اصلاً وجود ندارد یا کم هستند و در دسترس نمی باشد بهره گیری می گردد. و شامل انواع زیر می باشد:

الف) روش برازش منحنی ذهنی:  در این روش پیش بینی آغاز شکل منحنی مورد بهره گیری را بطور ذهنی انتخاب می نماید. مثلاً برای پیش بینی یک محصول جدید غالباً لازم می باشد دوره عمر محصول را مدنظر قرار دهیم.

ب) روش دلفی: این روش توسط شرکت راند توسعه پیدا نمود. یک تکنیک گروهی می باشد که در آن مجموعه ای از متخصصان بطور جداگانه درمورد چشم انداز بشر از مسائل آینده بحث می کند. پیش بینی این روش حداقل برابر نظر پیش بینی یکی از اعضاء پیش بینی می باشد. این روش برای پیش بینی های بلندمدت بکار می رود.

ج) مقایسه تکنولوژی زمانی: این روش با بهره گیری از تغییر و تحولاتی که در یک زمینه رخ داده می باشد به پیش بینی تغییر و تحولات در زمینه دیگری می پردازد. به این شکل که پیش بینی کننده کوشش می کند از پیشرفت های حادث شده در زمینه های معین الگویی بسازد که آن را الگوی اولیه گویند و آنگاه آن را به زمینه ای دیگر تعمیم دهد.

روشهای کمی پیش بینی:

روشهای کمی پیش بینی شامل مطالعه داده های تاریخی هستند و وضعیت آینده را ترسیم می نمایند و این روشها را زمانی بکار می برند که انتظار می رود الگوی داده ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و این روش شامل دو نوع پیش بینی می باشد که عبارتند از:

الف) پیش بینی نقطه ای: در این نوع پیش بینی یک عدد پیش بینی بهینه را نشان می دهد.

ب) پیش بینی فاصله ای: در این نوع پیش بینی، فاصله(دامنه) بین اعداد محاسبه می گردد. به این ترتیب اطمینان زیادتری هست که مقدار متغیر پیش بینی شده در این فاصله قرار گیرد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-2الگو[1] (مدل)

الگو: مجموعه ای از معاملات یا پیشنهادها که بعضی از جنبه های تجربی را در شکلی ساده تر تبیین می دهد.کوهن در رساله خود در مورد الگوی تغییرات تفکر علمی مفهوم «الگو» را معرفی کرده می باشد. کوهن الگو را چهارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده می باشد که بر مبنای آن مدلهایی برای خلق سنتهای منسجم و خاص پژوهش علمی ساخته می گردد. الگوی یک دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند.

نوع آزمون و استانداردهای لازم  برای داوری درمورد تناقص مفروضات تئوریک را الگو تعین می کند. الگو نوعی جهان بینی و محوری برای پژوهش می باشد (بزرگ اصل،1383،148)1.

در اقتصاد الگو ساختاری اقتصادی می باشد که پردازشهای اقتصادی را به وسیله مجموعه از متغیرها و مجموعه از ارتباطات منطقی و کمی بین آنها ارائه می دهد.

 

4-4-2 مدل های پیش بینی

مدل های پیش بینی اقتصاد سنجی

وجه فرق مدلهای پیش بینی اقتصاد سنجی از سایر مدلهای پیش بینی ، بهره گیری از متغیرهای متعدد اقتصادی و اجتماعی  می باشد که به گونه کلی با متغیر وابسته ارتباط دارد.( راعی و چاوشی 1382 ،158)2.

این مدلها متشکل از یک یا چند معادله توصیف کننده ارتباط بین متغیرهای مختلف می باشد . مدلهای اقتصاد سنجی کوشش دارند تا ارتباط میان متغیرهای وابسته و مستقل را با بهره گیری از یک یا چند معادله رگرسیون توصیف نمایند اما مدلهای سری زمانی این دسته از متغیرهای علی را نادیده انگاشته و صرفاً به پردازش اجزاء خود سری زمانی می پردازند .

برازش یک مدل اقتصاد سنجی معمولاً با تعداد زیادی از متغیرها که احتمال دارد ارتباط تنگاتنگی با متغیر وابسته داشته باشند شروع می گردد. سپس این متغیرها با بهره گیری از داده های نمونه به گونه ای ترکیب می گردد که مدل سازگار با سری زمانی شکل پیدا کند . با در نظر داشتن اینکه پیش بینی با آینده سروکار دارد بایستی مدل پیش بینی به گونه ای انتخاب گردد که با  پدیده های احتمالی آینده سازگار بوده و بر اظهار مقادیر و روابط آینده توانا باشد نه اینکه صرفاً با گذشته سری زمانی سازگار باشد.

مدل رگرسیون خطی یکی از مدلهای معروف اقتصاد سنجی می باشد که در موارد بسیاری مدل مناسبی را

برای تعیین طریقه بلند مدت در سری های زمانی ارائه می دهد این مدل به تناسب تعداد متغیرهای مستقل یا توصیف کننده می تواند یک یا چند متغیره باشد. شکل عمومی این مدل :

[1] – Model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری