عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

 

5-1- فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن سوالات و مدل مفهومی پژوهش فرضیه های پژوهش بر اساس ابعاد مطالعه موضوع پژوهش و نوع متغیرها از حیث تاثیر گذاری تدوین و بشرح ذیل اظهار می گردد :

فرضیه اول: بین اندازه فاصله قدرت و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده در شرکتها ارتباط با اهمیتی هست :

فرضیات پژوهشی فرضیه اول شامل دوازده فرضیه فرعی بشرح زیر تبیین می گردد :

  • بین اندازه فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی ارتباط با اهمیتی هست.

1-2-1  بین اندازه فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل موجودیهای مواد و کالا ارتباط با اهمیتی هست.

1-3-1 بین اندازه فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد

پرداختنی ارتباط با اهمیتی هست.

1-4-1 بین اندازه فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل سود وزیان انباشته ارتباط با اهمیتی هست.

2-1-1 بین اندازه فاصله قدرت و نسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ سرفصل ) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی ارتباط با اهمیتی هست.

2-2-1  بین اندازه فاصله قدرت ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ سرفصل ) سرفصل موجودیهای مواد و کالا ارتباط با اهمیتی هست.

2-3-1  بین اندازه فاصله قدرت ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ سرفصل )  سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی ارتباط با اهمیتی هست.

2-4-1  بین اندازه فاصله قدرت ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ سرفصل ) سرفصل سود و زیان انباشته ارتباط با اهمیتی هست.

3-1-1 بین اندازه فاصله قدرت و نسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی ارتباط با اهمیتی هست.

3-2-1 بین اندازه فاصله قدرت ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ جمع داراییها) سرفصل موجودیهای مواد و کالا ارتباط با اهمیتی هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3-1 بین اندازه فاصله قدرت ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع  بدهیها وحقوق صاحبان سهام)  سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی ارتباط با اهمیتی هست.

3-4-1  بین اندازه فاصله قدرت ونسبت  قدر مطلق اشتباهات حسابداری (به مبلغ جمع  بدهیها وحقوق صاحبان سهام ) سرفصل سود و زیان انباشته ارتباط با اهمیتی هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری