تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های مربوط به تأثیر نظارتی سهامداران نهادی :

در این ارتباط با تأثیر نظارتی سهامداران نهادی دو فرضیه نظارت کارآمد و همگرای منافع ارائه شده می باشد :

1- فرضیه نظارت کارآمد :

فرضیه نظارت کارآمد اظهار می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می گردد و اختلاف عقیده ها و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می گردد(حساس یگانه و همکاران، 1387،48)[1] . بر اساس این فرضیه ، بارتو و همکاران[2]  (2000) عقیده دارند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . پس با در نظر داشتن حجم سرمایه گذاری کاربلد بودن این سهامداران حضور آنان موجب نظارت بر مدیریت و به حداکثر رسیدن ارزش شرکت در بلند مدت می گردد .

شلیفر و ویشنی ،1986، عقیده دارند از حیث تئوری نهادها نیز ممکن می باشد سهامداران نهادی انگیزه هایی  برای نظارت فعال بر مدیریت وبه دنبال آن افزایش سهامداران داشته باشند.بوشی [3] (1998) نیز اظهار می کند که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت بطور ضمنی و از طریق اداره نحوه اقدام شرکت بطور صریح بر شرکت نظارت می کنند .طبیعتا در چنین حالتی انتظارمی رود ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت مطلوب باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- فرضیه همگرایی منافع:

فرضیه همگرای منافع اظهار می کند که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارد (حساس یگانه و همکاران، 1387،189)[4] . بر اساس این فرضیه، پورتر[5](1992) معتقد می باشد معامله مکرر و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می گردد تا از ناکامی در سود بپرهیزد، زیرا ممکن می باشد موجب فروش سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران نهادی و کاهش قیمت سهام شرکت گردد . پس سرمایه گذاران نهادی اکثرا برسودهای جاری تمرکز می کنند و در این راه مدیران را نیز با خود همراه  می کنند پوند[6]  (1988) معتقد می باشد که نهادها هنوز به گونه موثر بر شرکت نظارت نمی کنند  زیرا که هنوز از تجربه کافی بر خوردار نبوده واز حضورمفت سواران نا خشنودند یا ممکن می باشد سیاست مدارانه با مدیریت کنار بیایند.

کیم [7] (1993) نیز معتقد می باشد سرمایه گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاری استخراج  شده اند دسترسی دارند .هر چه مالکیت متمرکز گردد ( تمرکز سهام در دست سهامداران نهادی بیشتر باشد) احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می گردد. در چنین شرایطی ، سهامداران بزرگ ممکن می باشد تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با محتوا داشته باشند . طبعتا در چنین حالتی انتظارمی رود ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ارتباط مطلوبی نباشد .

 

2-1-4-2-2 سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار :

پژوهشگرانی نظیر الیاسیانی و جیا [8] (2010) با تا چاریا  و گراهام[9]  (2009) و کرنت وهمکاران[10] (2007) ،سرمایه گذاران نهادی را به دو گروه حساس به فشار[11] و غیر حساس به فشار[12] تقسیم کردند .

براین اساس سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار ( غیر ناظر ) کسانی هستند که تمایل کمتری برای چالش با مدیریت دارند . پس به نظری می رسد این دسته از سهامداران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه همگرایی منافع داشته باشند.اما درسوی دیگر سرمایه گذاران نهادی غیرحساس به فشار(ناظر) قرار دارند که از انگیزه بالاتری برای نظارت و کنترل مدیریت برخوردارند . این گروه از سهامداران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه نظارت کارآمد دارند( الیاسیانی وجیا ، 2010،158)[13] .

[2] – barreto  et al

[3]– Boshe

 

[5]– Pourter,1992

[6]– Pond,1988

[7] – Kim,1993

[8]– jia,2010

[9]– Charia&Ghraham

[10] – Cornett et al

[11] – Pressure – Sensitive

[12] – Pressure – Insensitive

[13]– jia,2010 ,158

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری