عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌

به‌ندرت‌ می‌توان‌ اطلاعاتی‌ تهیه‌ نمود که‌ کاملاً مربوط‌، قابل‌اتکا، قابل‌مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد. بعضی‌ از مؤثرترین‌ محدودیتها در بندهای‌ زیر تشریح‌ می گردد:

موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌

یکی‌ از محدودیتها این‌ می باشد‌ که‌ اغلب‌ نوعی‌ موازنه‌ یا مصالحه‌ بین‌ خصوصیتهای‌ کیفی‌ ضرورت‌ دارد. به‌گونه مثال‌ اطلاعاتی‌ که‌ قابل‌ اتکاتر می باشد‌ اغلب‌ از درجه‌ مربوط‌بودن‌ کمتری‌ برخوردار می باشد‌ و به‌عکس‌. عموماً هدف‌، دستیابی‌ به‌ نوعی‌ توازن‌ بین‌ انواع‌ خصوصیات‌ به‌مقصود پاسخگویی‌ به‌ اهداف‌ صورتهای‌ مالی‌ می باشد‌. اهمیت‌ نسبی‌ خصوصیتهای‌ کیفی‌ در موارد مختلف‌ امری‌ قضاوتی‌ می باشد‌.

مثال‌ دیگری‌ از تضاد بالقوه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌، تضاد بین‌ “بی‌طرفی‌” و “احتیاط‌” می باشد‌ که‌ هردوی‌ آنها از خصوصیات‌ مربوط‌ به‌ قابلیت‌ اتکا محسوب‌ می گردد. بی‌طرفی‌ عبارت‌ از عاری‌بودن‌ از تمایلات‌ جانبدارانه‌ می باشد‌. معهذا اعمال‌ احتیاط‌ بیش‌ از حد معمول‌، منجربه‌ اظهار‌ کمتر از واقع‌ داراییها و درآمدها و اظهار‌ بیشتر از واقع‌ بدهیها و هزینه‌ها می گردد. برای‌ اجتناب‌ از این‌ خطری‌ که‌ متوجه‌ “بی‌طرفی‌” می باشد‌، “احتیاط‌” را نباید به‌ عنوان‌ یک‌انحراف‌ سیستماتیک‌ در اندازه‌گیری‌ تعبیر نمود، بلکه‌ احتیاط‌ را بایستی نوعی‌ طرز تفکر تعبیر نمود که‌ ارزیابی‌ دقیق‌ ابهامات‌ و توجه‌ هشیارانه‌ به‌ خطرات‌ احتمالی‌ را می‌طلبد. حالت‌ مطلوب‌ این‌ می باشد‌ که‌ اندازه‌ تردید ناشی‌ از برخورد محافظه‌کارانه‌، کاملاً با تمایل‌ به‌ خوش‌بینی‌ بیش‌ از حد جبران‌ گردد.

به‌ موقع‌ بودن‌[1]

هرگاه‌ تأخیری‌ نابجا در گزارش‌ اطلاعات‌ رخ‌ دهد، اطلاعات‌ ممکن‌ می باشد‌ خصوصیت‌ مربوط‌ بودن‌ خود را از دست‌ بدهد. ممکن‌ می باشد‌ لازم‌ گردد که‌ مدیریت‌ نوعی‌ موازنه‌ بین‌ مزیتهای‌ نسبی‌ “گزارشگری‌ به‌موقع‌” و “ارائـه‌ اطلاعات‌ قابل‌ اتکا” مستقر کند. برای‌ ارائـه‌ به‌ موقع‌ اطلاعات‌، اغلب‌ ممکن‌ می باشد‌ لازم‌ گردد قبل‌ از مشخص‌ شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ یک‌ معامله‌ یا رویداد، اطلاعات‌ موجود گزارش‌ گردد که‌ این‌ از قابلیت‌ اتکای‌ آن‌ می‌کاهد. به‌عکس‌، هرگاه‌ به‌مقصود مشخص‌شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ مزبور، گزارشگری‌ با تأخیر انجام‌ گردد، اطلاعات‌ ممکن‌ می باشد‌ کاملاً قابل‌ اتکا گردد، لیکن‌ برای‌ بهره گیری‌کنندگانی‌ که‌ بایستی طی‌ این‌ مدت‌ تصمیماتی‌ اتخاذ کنند بی‌فایده‌ گردد. برای‌ نیل‌ به‌ موازنـه‌ بین‌ خصوصیات‌ مربوط‌بودن‌ و قابل‌ اتکابودن‌، باتوجه‌ به‌ الزامات‌ قانونی‌ در مورد زمان‌ ارائـه‌ اطلاعات‌، مهمترین‌ موضوعی‌ که‌ بایستی مورد توجه‌ قرار گیرد این‌ می باشد‌ که‌ چگونه‌ به‌ بهترین‌ وجه‌ به‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ پاسخ‌ داده‌ گردد.

منفعت‌ و هزینه‌

توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه‌ به‌ جای‌ اینکه‌ یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ باشد یک‌ محدودیت‌ مهم‌ می باشد‌. منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ بایستی بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد.

معهذا ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ می باشد‌. مضافاً هزینه‌ها لزوماً برعهده‌ بهره گیری‌کنندگانی‌ که‌ از منافع‌ اطلاعات‌ بهره‌ می‌برند قرار نمی‌گیرد. همچنین‌ منافع‌ اطلاعات‌ ممکن‌ می باشد‌ نصیب‌ بهره گیری‌کنندگانی‌ غیر از آنهایی‌ که‌ اطلاعات‌ برای‌ آنها تهیه‌ شده‌ می باشد‌، گردد. به‌ علت های‌ فوق‌ اغلب‌ ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ تهیه‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ مشکل‌ می باشد‌. بااین‌حال‌ تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و نیز تهیه‌کنندگان‌ و بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ بایستی از این‌ محدودیت‌ آگاه‌ باشند.

تصویر مطلوب‌

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اغلب‌ گفته‌ می گردد که‌ صورتهای‌ مالی‌ بایستی تصویری‌ مطلوب‌ از وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ ارائـه‌ کند. “تصویر مطلوب‌” مفهومی‌ پویاست‌ که‌ محتوای‌ آن‌ در پاسخگویی‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌ پیشرفت‌ در حسابداری‌ و تغییرات‌ در نحوه‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ تکامل‌ می‌یابد. هرچند این‌ مجموعه‌ مستقیماً به‌ مفهوم‌ “تصویرمطلوب‌” نمی‌پردازد، انتظار براین‌ می باشد‌ که‌ در کنار استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ مرور به‌ تکامل‌ تفسیر مفهوم‌ فوق‌ کمک‌ کند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی) .

 

[1]-Timeliness

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری