مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اندازه گیری ارزش خلق شده

الف) معیارهای خارجی

1ـ الف ) نرخ بازده کل سهامدار[1]

2ـ الف) ارزش افزوده بازار[2]

3ـ الف) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[3]

1ـ الف) TSR

بازده کل صاحبان سهام شامل دو جزء سود سهم و تعییرات قیمت سهم می گردد که به شکل ذیل محاسبه می گردد :

 

سه موضوع مرتبط با TSR بایستی مدنظر داشت :

1ـ ارتباط بازده با طبقه ریسک

2ـ بصورت درصد محاسبه می گردد نه بصورت مبلغ

3ـ TSR بستگی به دامنۀ زمانی انتخاب شده دارد .

 

2ـ الف) ارزش افزوده بازار

هدف فرایند مدیریت مبتنی بر ارزش (مدیریت مبتنی بر ارزش ) ثروتمند کردن سهامدار تا آنجا که ممکن می باشد می باشد . اما چگونه این افزایش اندازه گیری می گردد . بنت استیوارت و شریکش ابزاری به اسم ارزش افزوده بازار را معرفی کردند . استیوارت چنین می نویسد : ثروت سهامداران تنها زمانی حداکثر می گردد که تفاوت بین ارزش بازار کل شرکت و کل سرمایه بکار گرفته شده زیاد گردد . این مابه التفاوت را ارزش افزوده بازار می نامند . ارزش بازار کل شرکت ،‌ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد و سرمایه برابر کل دارایی در ترازنامه می باشد .

ارزش افزوده بازار سنجش موفقیت عملکرد شرکت می باشد. یک ابزار اقتصادی می باشد که با مدل ارزیابی جریان نقدی آزاد در ارتباط می باشد بصورت فرمول زیر بدست می آید :

ارزش افزوده بازار = سرمایه – ارزش بازار کل شرکت

اولین مسأله که متوجه این معیار می گردد این می باشد که سرمایه براساس ارزش دفتری مشخص می گردد و آیتم هایی زیرا R&D [4] و آموزش به عنوان هزینه نگریسته می شوند و سرمایه ای نیستند (همان منبع). قیمت سهم که عنصر اصلی تشکیل دهنده محاسبات ارزش افزوده بازار می باشد بیشتر به عملکرد مورد انتظار آینده و نه عملکرد گذشته بستگی دارد . برای ارزیابی عملکرد مدیریت جهت تعیین حقوق و مزایا یا اجرای برنامه های ایجاد انگیزه معمولاً ارزش افزوده بازار نمی تواند کارساز باشد . ارزش افزوده بازار را بایستی در مورد کل شرکت بکار برد.

مشکل دیگر در ارتباط با ارزش افزوده بازار این می باشد که نمی تواند بازده نقدی سهامداران را حساب کند . این مسأله زمانی عیان می گردد که بخواهیم دو شرکت را با هم مقایسه کنیم . فرض کنید دو شرکت با سرمایه یکسان شروع کرده اند و ارزش بازار برابر دارند در اینصورت ارزش افزوده بازار آنها برابر می باشد اما ممکن می باشد که یکی از شرکتها هیچ بازدهی  برای سهامداران بدست نیاورده در صورتیکه دومی بصورت پایدار آنرا می پردازد . پس این شاخص نمی تواند معیار دقیقی برای مطالعه عملکرد بین دو شرکت باشد .

اگر ارزش بازار بدهی شرکت و ارزش دفتری برابر آن باشد در اینصورت ارزش افزوده بازار را می توان بصورت زیر نوشت :

ارزش افزوده بازار = = (ارزش بازار بدهی + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) ((ارزش دفتری + ارزش بازار

مشکل دیگر در ارتباط با ارزش افزوده بازار این می باشد که تورم موجب تفسیر غلط از عملکرد می گردد . همانطور که از معادله مشخص می باشد سرمایه ارزش دفتری را مشخص می کند و در طی زمانی که تورم هست ارزش دفتری سرمایه، ارزش سرمایه را کمتر از واقع نشان می دهد پس ارزش افزوده بازار دو شرکتی که کاملاً مشابه هم هستند ( از نظر عملکرد) و یکی از آنها از خیلی وقت پیش شروع به فعالیت کرده می باشد بیشتر می باشد .

مشکل دیگر اینکه ارزش افزوده بازار یک معیار مطلق می باشد . قضاوت براساس مقدار مطلق به این معنی می باشد که شرکتهایی که سرمایه زیادی دارند براساس معیار عملکرد ارزش افزوده بازار ، در بالا قرار می گیرند یعنی اندازه سرمایه در مقایسه با کارآیی اثر بیشتری روی ارزش افزوده بازار دارد . پس مقایسه شرکتهایی که اندازه های گوناگونی دارند براساس ارزش افزوده بازار منطقی نیست . معیار بعدی قصد دارد که این مشکل را برطرف کند (گلن[5]،1998، 687) .

 

[1]– Total shareholder Return (TSR)

[2]– Market Value Added (MVA)

[3]– Market To Book Ratio (MBR)

[4] – Research & Development

[5]– Glen ,1998,687

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری