مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان

لی[1](1984):در یک عبارت کلی می گوید حسابرسی مقوله ای می باشد که از طریق آن یک نفر می تواند نسبت به کیفیت،شرایط یا جایگاه موضوعی که قبلا توسط افراد دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته اطمینان یابد.نیاز به چنین حسابرسی به دلیل آن می باشد که شخص اول فوق الذکر نسبت به کیفیت شرایط یا جایگاه آن موضوع تردید دارد و شخصا قادر به رفع این شک یا ابهام نیست.

این جی و استوکینز[2] (1979):ایشان در پژوهش خود مدلی ساختند و برا اساس آن پاداش مدیران را با سود گزارش شده مرتبط نموده و اینکه احتمال عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری و انعکاس بیشتر سود هست.پس حسابرس بایستی این اطمینان را فراهم کند که اطلاعات تهیه شده توسط مدیران گمراه کننده نیست.آنان نتیجه گرفتند که بایستی ارتباطی بین پاداش مدیران و سود شرکت بر قرار نمود ضمن آنکه ابزاری را برای حصول اطمینان از صداقت گزارشگری پیدا نمود.لذا آنان حسابرسی را به عنوان ابزاری کم هزینه معرفی کردند که کشف اشتباهات اطلاعات مالی تهیه شده توسط مدیران را تضمین کنند و تصمیمات مدیران را در ارتباط با افزایش ثروت صاحبان شرکت بهینه سازد.پس آنها نتیجه گرفتن که بیشترین منافع صاحبان شرکت در این می باشد که به حسابرسی توجه نمایند.

چو[3](1982):با در نظر داشتن تئوری فرایند عقد قرارداد اقدام به پیش بینی و تبیین انتخاب شرکت ها بین دو گزینه بودن و نبودن حسابرس مستقل در مورد 165 شرکت در سال 1926 نمود.این سال برای این برای این انتخاب شده که انجام حسابرسی تا آن سال الزام قانونی نداشت او به این نتیجه رسید که احتمال اینکه شرکت داوطلبانه متقاضی حسابرس گردد به دلیل تضاد منافعی که بالقوه هست افزایش می یابد و صاحبان شرکت و وام دهندگان پا فشاری بیشتری در شرایط زیر می نمایند این شرایط عبارتند از:1-چنانچه سهم بدهی ها در ساختار سرمایه بالا باشد. 2چنابچه تعداد روش های حسابداری مختلف در اندازه گیری بدهی ها برای شرایط قرار داد ها بالا باشد.

فرانسیس و ویلسون[4] (1988)آنها در پیدا کردن ارتباط بین متغیر های خاصی بودند که بر مسائل نمایندگی در انتخاب موسسه حرفه ای حسابرسی تأثیر گذارد.بر اساس فرضیه آنها شرکت هایی که انگیزه بیشتری برای متعهد نشان دادن خود در قبال هر گونه سوءاستفاده دارند،معمولا موسسه حرفه ای بزرگتر و مشهورتری را انتخاب می کنند.نتیجه پژوهش آنها نشان داد شرکت های که انگیزه بیشتری برای انتشار اطلاعات حسابداری گمراه کننده دارد،احتمال بیشتری دارد که حسابرسی خود را از بین موسسات بزرگ حسابرسی انتخاب کنند.

دی آنجلو[5](1982)وی تأثیر قوانین و مقررات در فرآیند سیاسی و تاثیر آن در تغییر حسابرسان را مورد مطالعه قرار داد.طبق فرضیه او شرکت هایی که تحت تأثیر منفی ناشی از استانداردهای معین قرار می گیرند بیشتر از شرکت های دیگر اقدام به تغییر حسابرسان می نمایند.دی آنجلو استدلال می کنند که صاحب کاران انگیزه تغییر حسابرسان خود را قبل از ورود اختلاف نظر میان آنها که لازم به افشا می باشد دارند.

واتس و زیمرمن[6] (1981)پژوهش تجربی آنها تأثیر ترکیبی تئوری قراردادها و فرآیند سیاسی را در موضع گیری حسابرسان پیش روی تغییرات استانداردهای حسابداری مطالعه نمودند و دریافتند که این موضع گیری با موضع گیری مدیران متفاوت می باشد.علاوه بر پژوهش فوق آنان نتایج سایر تحقیقات انجام شده در مورد کاربرد تئوری در حسابرسی را مطالعه و نتایج آن را نیز به تبیین زیر اختصار نمودند،حسابداری و حسابرسی در ارتباط با کاربرد تئوری عقد قرارداد به هم نزدیک هستند.کاربرد ارقام حسابداری در قرارداد هایی که مستلزم اعمال نظارت می باشد حرفه حسابرسی یکی از اعمال روش های اعمال نظارت حساب می گردد.اگر تئوری عقد قرارداد و فرضیه نظارت بتواند حسابداری را توصیف کند،پس بایستی بتواند حسابرسی را تشریح نماید.تئوری فرآیند سیاسی در حسابرسی تأثیر می گذارد و می تواند در ساخت تئوری حسابرسی مفید واقع گردد.فرآیند عقد قرارداد ها می تواند برای توصیف و استدلال ملاحظات حسابرسی درمورد استقلال،حسن شهرت،توصیه جوامع حرفه ای،موسسات بزرگ حرفه ای حرفه به کار رود. بعلاوه متغیرهای این فرآیند می تواند پیش بینی کند که شرکت ها بدون اینکه اجبار قانونی برای حسابرس داشته باشد به گونه داوطلبانه به انجام آن مبادرت می کند.مقررات نیز در ماهیت کار حسابرسی تأثیر گذاشته و باعث توسعه آن می گردد.نتایج تحقیقات نمایانگر آن می باشد که ترکیبی از تئوری قرارداد ها و فرایند سیاسی می تواند حرفه حسابداری و حسابرسی را توصیف کند.

[1] Lys

[2] Enji and Stowkins

3 Chow

[4] Francis and Wilson

[5] De Angelo

[6] Wats and Zimrman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری