قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی:

یکی از مدلهای چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی از نوع تکنیک آماری به نام تحلیل ممیزی می باشد. در این مدل یک معادله خطی برای تولید score.Z تعیین می گردد. این Z یک نرخ ترکیبی یا کارآمد ترین وزن اهمیت می باشد به طوریکه پراکندگی Z بر هر طبقه( ورشکسته و موفق ) به حداقل رسانده می گردد و فاصله بین میانگین Z برای هر گروه حداکثر می گردد تا بدین وسیله احتمال هم پوشانی[1]  کاهش یابد بدین ترتیب معادله بدست آمده متغیرهای موجود را موزون و ترکیب می کند ، بطوریکه توانایی معادله در  تمیز گروهها حداکثر می گردد. این تکنیک نمونه ها را به دو یا چند طبقه تقسیم بندی کرده و توانایی بکارگیری تعداد زیادی از متغیرهای مستقل را دارد. در صورتیکه تعداد طبقات و تعداد متغیرها بیشتر از دو باشد از یک فرایند تکراری بهره گیری می گردد که  مستلزم بهره گیری از کامپیوتر می باشد در حالت بهره گیری از دو طبقه با دو متغیر محاسبات ساده خواهد بود ( فغانی نرم،1380 ،78).4

Z.score –  Z=a+b1x1+b2x2+…+bixi  ( 2-2) معادله :

z = یک ارزش تبدیل شده می باشد که برای طبقه بندی موضوعات بهره گیری شده می باشد

a = مقدار ثابت می باشد

B = ضرایب تمایزی هستند

ضریب معادله x1 و x2 از فرمول زیر محاسبه می گردد:

 

 

D= فاصله بین ارزش میانگین برای متغیر مشترک هر گروه در معادله

= واریانس متغیر مشترک در کل نمونه

= کو واریانس بین متغیرها در کل نمونه

هدف اصلی تحلیلهای چند متغیره این می باشد که اطلاعات چندین نسبت مالی را به یک شاخص وزن دار منفرد ترکیب کند، که توان پیش بینی نسبتهای منفرد را تحلیل کرده می باشد.

  مدل احتمال شرطی

تغییر و تحولات اصلی در تکنیکهای پیش بینی از سال 1970 به مقصود بهره گیری از مدلهای احتمال شرطی به جای تجزیه و  تحلیل ممیزی صورت گرفته می باشد.

تکنیک لوجیت[2] برای برآورد احتمال وقوع یک رویداد مورد بهره گیری قرار می گیرند . اعتقاد بر اینست که این مدلها تناسب بیشتری با نیازهای تصمیم گیرندگان دارد ، بخصوص آنهایی که اعتقاد دارند که شرکت از سلامتی کمتری برخوردار می باشد ، اما در مورد ورشکستگی آن اطمینان ندارند.

تکنیک تجزیه و تحلیل ممیزی توانایی  تولید نتایج  احتمالی را دارد اما قابلیت اتکای آن کمتر از مدلهای احتمال شرطی می باشد. اوهلسان با بهره گیری از روشهای  احتمال شرطی مدل شکنندگی نتایج را مطالعه نمود ،  او این روش را برای نمونه ای با احتمال قبلی شکست که به واقعیت نزدیک بود انجام داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معادله برآورد شده 88/3% از نمونه ها را بصورت نادرست طبقه بندی نمود اما مدل ساده فرض می نمود که عدم ورشکستگی تنها در مورد 95/4% از نمونه ها غلط می باشد .

 

با اینکه دلایلی مبنی بر برتری قدرت تشخیص تکنیک لاجیت هست اما نتایج حاصل از مدل احتمال شرطی در مقایسه با مدل تجزیه و تحلیل ممیزی از بهبود مشخصی برخوردار نبوده می باشد . شکل عمومی مدل لاجیت اوهلسان به شکل زیر می باشد:

[1] – Over Lap

[2] – Logit

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری