مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

در این فصل بطور مختصر به کلیات پژوهش شامل؛ اظهار مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی پژوهش پرداخته خواهد گردید.

 

2

 

3-1) اظهار مسئله

با در نظر داشتن بیانیه شماره 4 هیئت تدوین کننده استانداردهای حسابداری که هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به بهره گیری کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند، اطلاعات حسابداری بایستی دارای ویژگی  های کیفی خاصی باشد. مانند مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات تصریح نمود. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آن چیز که در این پژوهش اهمیت دارد و پایه و اساس شکل گیری آن نیز بوده می باشد، مطالعه وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.

اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، بایستی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر بایستی تحت یک ارتباط همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.

4-1) چارچوب نظری پژوهش

دارایی‌ نامشهود به‌ یک‌ دارایی‌ غیرپولی‌ و فاقد ماهیت‌عینی‌ اطلاق‌ می گردد که‌:

الف‌. به‌ مقصود بهره گیری‌ درتولید یا عرضه‌ کالاها یا خدمات‌، اجاره‌ به‌ دیگران‌ یا برای‌ مقاصد اداری‌ توسط‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ می گردد،

ب‌. با قصد بهره گیری‌ طی‌ بیش‌ از یک‌ دوره‌ مالی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ تحصیل‌ شده‌ باشد، و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج‌. قابل‌ تشخیص‌ باشد (استاندارد  حسابداری، شماره 17).

در تعریف جامع، سرقفلی را چنین اظهار کرده اند: سرقفلی ممکن می باشد شاخصی از تجارت باشد که شرکت ها را قادر می سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه گذاری به گونه نرمال کسب نمایند. مازاد سود یعنی سود اضافی که بیشتر از سود معمولی باشد. مفهوم سرقفلی یعنی آن چیز که که سبب می گردد مشتریان بیشتری برای شرکت جلب گردد.

سرقفلی اساساً به موارد زیر بستگی دارد:

الف) حسن شهرت مالکین شرکت، ب) معروفیت محصولات، ج) اثربخشی آگهی و تبلیغات، د) جایگاه و جا و مکان مناسب، ه) انحصاری بودن محصولات، و) در دسترس نبودن محصولات مشابه.

سرقفلی فقط می تواند در امور تجاری به وجود آید. سرقفلی معروفیت و شهرتی می باشد که یک فعالیت تجاری به کمک آن می تواند مشتریان زیادی را مجذوب خود نماید تا فروش را بیشتر و در نتیجه سود بیشتری را کسب نماید. بدین جهت سرقفلی تأثیر یک دارایی را اعمال می کند. سرقفلی همانند یک دارایی شرکت، اثربخش اقدام می نماید. سرقفلی به تدریج به دست می آید و غیر قابل رویت و نامحسوس می باشد. علیرغم این تفاوت ها، سرقفلی یک دارایی با ارزش برای موفقیت شرکت می باشد. بعضی اوقات ممکن می باشد یک شرکت برای سرقفلی، بیشتر از یک دارایی محسوس و قابل رویت کوشش نماید. از این رو، مصلحت نمی باشد که سرقفلی یک دارایی موهوم تلقی گردد (کرباسی یزدی،1387، 38).

ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری می باشد و با بهره گیری از معیار ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس داده های تاریخی تعیین می گردد. ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری می باشد که در ترازنامه ی شرکت نوشته می گردد و ارزش دفتری هر سهم عبارت می باشد از نسبت حقوق صاحبان سهام عادی به تعداد سهام شرکت (مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری