مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

چکیده:

این پژوهش به مطالعه ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از 70 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به مطالعه مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر اندازه اشتباهات حسابداری پرداخته می باشد نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت می باشد که فاصله قدرت و فردگرایی تبیین دهندگی بااهمیتی در مورد اندازه اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با در نظر داشتن روحیات و روابط کاری  در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند . که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده می باشد . همچنین بر اساس تعدیل فرضیات پژوهش و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر اندازه اشتباهات تاثیر داشته می باشد و این امر بیانگر این موضوع می باشد که نوع مالکیت شرکتها (ازحیث دولتی و خصوصی ) بر افزایش اندازه اشتباهات با در نظر داشتن هدف ایجاد آنها تاثیر گذار می باشد .

واژه های  کلیدی : اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان ، تاثیرات فرهنگی ، فردگرایی ، فاصله قدرت

 

 

مقدمه:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش آن می باشد که ببینیم آیا فرهنگ براساس تعریف و ابعادآقای هافستدمفروضات نظریه نمایندگی را توجیه می کند یا خیر؟به کمک این پژوهش مشخص می گردد که آیا عوامل فرهنگی مورد مطالعه در این پژوهش بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان موثر هست یا خیر ؟ بعبارتی دیگر مفروضات تئوری نمایندگی به کمک مدل هافستد مورد مطالعه و آزمون قرار می گیرند .یافته های پژوهش می تواند در ایجاد ساز و کارهایی به مقصود کاهش یا حذف اشتباهات حسابداری کمک نماید  .

در این پژوهش به کمک مدل هافستد و ابعاد فرهنگی ایشان اشتباهات حسابداری کشف به وجودآمده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می گیرد. در این پژوهش ارتباط بین اندازه فاصله قدرت در جامعه و اندازه فردگرایی موجود در آن با اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان مورد مطالعه قرار می گیرد.

این پژوهش یک پژوهش علمی بوده و نوع آن کاربردی می باشد و روش آن تجربی که به مطالعه تاثیر فرهنگ اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابداری  می پردازد.جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که بواسطه یکسری محدودیتها تعدیل شده اند .این محدودیتها مقطع پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه  وحذف شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی میباشند که تعداد شرکتهای مورد مطالعه را به81 شرکت تقلیل میدهد .نمونه آماری با در نظر داشتن تجانس شرکتها و راهنماییهای آماری 70 شرکت انتخاب شده اند . دوره زمانی پژوهش سالهای مالی 1386 و 1385 می باشد بمنظور گرداوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه کتبی و نیز صورتهای مالی سالیانه شرکتها بهره گیری میشود. داده های مربوط به مولفه های اندازه فاصله قدرت و فردگرایی افراد به کمک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده اند و متغیر اشتباهات حسابداری به کمک مطالعه صورتهای مالی شرکتهای جامعه آماری گرداوری گردیده می باشد

بدین ترتیب برای هر یک از شرکتهای مورد مطالعه دو مولفه فرهنگی و متغیر اشتباهات حسابداری  محاسبه شده می باشد. به کمک روش آماری رگرسیون و اندازه گیری r آنها وجود ارتباط بین متغیر ها در سطح اطمینان 95 درصد و معنادار بودن این ارتباط آزمون میشود و در نهایت با در نظر داشتن مبانی نظری و ادبیات پژوهش به تحلیل نتایج اقدام شده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید