شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی

وجود بعضی شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله بهره گیری کننده را بسیار مشکل می سازد. وجود این شرایط، ارزیابی غیر مستقیم کیفیت اطلاعات را امری بسیار ضروری می سازد. این شرایط که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت (گواهی) خواهد بود به تبیین زیر می باشد:

1.تضاد منافع

2.پیامدهای اقتصادی با اهمیت

3.پیچیدگی

4.عدم دسترسی مستقیم

1-8-2تضاد منافع

وقتی بهره گیری کننده اطلاعات تصور می کند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه هست، احتمال تحریف (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می گردد. از این رو کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی می گردد و انجام حسابرسی توسط شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم می شمارد.

2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت

مقصود از فرآیند گزارشگری هدفمند، مساعدت به بهره گیری کننده اطلاعات در امر تصمیم گیری اقتصادی می باشد. سودار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط گردد و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند. در شرایطی که این تصمیم، پیامدهای مهم اقتصادی داشته باشند، تصمیم گیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده قائل می گردد. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده از طریق حسابرسی میسر می باشد.

3-8-2 پیچیدگی

هر چه موضوعات اقتصادی و فرآیند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده تر می گردد، بهره گیری کننده اطلاعات با معضلات بیشتری در ارتباط با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو می گردد. همچنین پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباهات را به وجود می آورد. در این موارد حسابرسی می توان وسیله ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش شده به بهره گیری کننده آن اطلاعات باشد.

4-8-2 عدم دسترسی مستقیم

حتی اگر بهره گیری کننده اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن باشد و در ضمن به این کار تمایل هم داشته باشد، امکان انجام این امر به علت های متفاوتی غیر ممکن می باشد. این علت های متفاوت تحت عنوان عدم دسترسی مستقیم شناخته می گردد. دور افتادگی بهره گیری کننده از تهیه کننده ممکن می باشد به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. این عدم دسترسی مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعات را جهت ارزیابی کیفیت آنها از طریق آزمون مستقیم غیر ممکن می سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط بهره گیری کننده غیر ممکن و یا غیر عملی باشد، وی بایستی یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند (نیکخواه آزاد،1379ص21-19).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری